Davčno-Finančna konferenca 2019


8. IN 9. OKTOBER 2019


Hotel Slovenija, dvorana Cristoforo Colombo, Portorož

Hvala, ker ste bili z nami!

Veseli nas, da ste bili del letošnje Davčno finančne konference 2019. Vabimo vas, da si že zdaj rezervirate termina za prihodnjo DAVČNO FINANČNO KONFERENCO 2020, ki bo 15. in 16. oktobra 2020 v Hotelu Slovenija v Portorožu!

E-GRADIVO S KONFERENCE


e-anketNI vprašalnik - zaupajte nam vaše povratne informacije!

E-ANKETANa Davčno Finančni Konferenci povezujemo aktualne davčne, finančne in računovodske novosti ter vsebine


Želite imeti:

* prave informacije o davčnih novostih;

* odgovore na računovodske dileme;

* aktualne informacije o finančnih priložnostih;

* uporabne digitalne storitve, ki bodo skozi finančne podatke pomagale pri vodenju procesov v podjetju?


Potem nikar ne čakajte in se nam pridružite na jubilejni, že 20. Davčno Finančni Konferenci 2019, ki vam na enem mestu ponuja pregled novosti, zanimivosti in dobrih praks z davčnega, računovodskega, finančnega področja in področja nadzorovanja ter vodenja procesov v podjetju skozi finančne podatke ob pomoči digitalnih storitev.

Vabljeni v odlično družbo vrhunskih strokovnjakov in kolegov, letos ponovno v Portorožu!


Shranite si datum 20. Davčno Finančne Konference 2019,
8. in 9. oktober 2019 v Portorožu!

Shranite si datum 20. Davčno Finančne Konference 2019,
8. in 9. oktober 2019 v Portorožu!

Program


Na Davčno-Finančni Konferenci boste spoznali aktualne in praktične novosti znotraj 4 vsebinskih sklopov: Davki, finance, računovodstvo in kontroling. Program bo obogaten tudi s primeri iz prakse.

8. oktober 2019
9.00 - 10.00

Sprejem in registracija udeležencev

10.00 - 10.10

Otvoritev konference

FINANCE, KONTROLING & RAČUNOVODSTVO

10.10 - 10.40

Uvodni nagovor

Mag. Petra Brus, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Ministrstvo za finance

10.40 - 11.10

Vpliv MSRP 16 na bančne zaveze in davke
Primož Kovačič, Ernst & Young d.o.o.

S 1.1.2019 je v veljavo stopil standard MSRP 16 Najemi, ki bo pomembno vplival na strukturo računovodskih izkazov najemojemalcev. V največji meri bo vpliv viden na povišanju obveznosti iz najema in sredstvih, ki predstavljajo pravico do uporabe, saj nov standard ne ločuje več najemov na operativne in finančne in zahteva pripoznanje dolgoročnih najemov v izkazu finančnega položaja od 1.1.2019 dalje.

Na konferenci bomo podrobneje predstavili:

•novo strukturo računovodskih izkazov (Izkaz finančnega položaja, Izkaz poslovnega izida, Izkaz denarnih tokov), ki jih bo družba pripravila na dan 31.12.2019

•učinek MSRP 16 na Izkaz poslovnega izida (Čisti dobiček, EBITDA), Izkaz finančnega položaja (Sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe in Obveznost in najema) ter Izkaz denarnih tokov (Razdolžnina, amortizacija, obresti) podjetja, na primeru 5 letnega najema (2019 – 2024) v primerjavi z MRS 17

•učinek MRSP 16 na ključne bančne zaveze (celotna finančna zadolženost/EBITDA, Delež EBIT v čistih prihodkih od prodaje in DSCR) v primerjavi z MRS 17

•davčno obravnavo amortizacije sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe sredstva.

11.10 - 11.40

Najemnine v luči MSRP 16
Damjan Ahčin, KPMG Slovenija

Prispevek predstavlja novosti pri uvedbi novega standarda MSRP 16, ki je stopil v veljavo s 1.1.2019. MSRP 16 definira najem, kot pogodbo oziroma del pogodbe, preko katere najemnik pridobi pravico uporabe sredstva za določeno obdobje. Glavna sprememba standarda je, da je najemnik dolžan za vsak najem, pa naj bo to finančni ali poslovni, pripoznati sredstvo in obveznost. Gre za pomembno spremembo v primerjavi s prej veljavnim standardom MRS 17. Ta je najeme ločeval na finančne in poslovne na način, da so bila sredstva in obveznosti pripoznana le pri finančnem najemu. Na konferenci bodo predstavljene na kratko bistvene spremembe, dileme ter značilnosti novega MSRP 16, na kratko pa bo predstavljen tudi prehod na nov standard na dan 1.1.2019.

11.40 - 12.10

Odmor za kavo in druženje

12.10 - 12.40

Prva uporaba MSRP
Nina Kravanja Novak, Deloitte revizija d.o.o.

MSRP 1 opredeljuje postopke, ki jih mora družba upoštevati, ko prvič sprejme MSRP kot okvir računovodskega poročanja kot osnovo za pripravo računovodskih izkazov. Standard opredeljuje obvezne izjeme in ponuja izbirne izločitve v okviru zahtev glede skladnosti s posameznimi standardi MSRP. Splošno pravilo pri uporabi standardov je »uporaba za nazaj«, ki se predstavi v okviru otvoritvenih stanj izkaza finančnega položaja. Potrebna je podrobna analiza za popolno razumevanje učinkov izjem in izločitev ob uporabi MSRP 1. Naslednji povzetki prikazujejo zahteve pri pripravi prvih računovodskih izkazov skladno z MSRP:

-otvoritveni računovodski izkazi so pripravljeni na »datum prehoda«,

-v prvih računovodskih izkazih družba uporabi standarde veljavne na dan prvega poročevalskega obdobja,

-družba pripozna sredstva in obveznosti skladno z zahtevami standardov MSRP in odpravi pripoznanje sredstev in obveznosti, ki se ne kvalificirajo za pripoznanje,

-vse prilagoditve vezane na uporabo standardov MSRP se odrazijo v otvoritvenih stanjih izkaza finančnega položaja,

-z omejenimi izjemami, morajo biti računovodske ocene skladne s preteklim okvirom računovodskega poročanja,

-prvi računovodski izkazi vključujejo najmanj tri stolpce v izkazu finančnega položaja, dva stolpca poročanja v izkazu poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa, ter izkazu sprememb lastniškega kapitala in izkazu denarnih tokov in primerljivih pojasnil,

-družba lahko predstavi pretekle informacije za obdobja pred »datumom prehoda«, ki niso skladne z MSRP z navedbo da niso pripravljene v skladu z MSRP,

-MSRP 1 zahteva skladnost vseh predstavitev in razkritij z ostalimi standardi MSRP.

Dotaknili se bomo tudi najbolj pogostih razlik med SRS in MSRP: amortizacija dobrega imena, poslovne združitve, popravki vrednosti terjatev in posojil, pripoznavanje prihodkov za primerjalno leto, zahtevnejša razkritja v letnem poročilu po MSRP.

12.40 - 13.10

Izzivi optimalnega unovčevanja sredstev
Matej Pirc, DUTB, d.d.

Na primeru DUTB bo predstavljen proces od prevzema, analize, upravljanja ter maksimiziranja vrednosti do unovčitve sredstev, ki so bila na družbo prenesena v sklopu ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Izpostavljeni bodo izzivi, s katerimi se organizacija pri tem srečuje ter vloga kontrolinško-računovodskih služb pri zagotavljanju ustrezne podpore.

13.10 - 14.20

Kosilo

14.20 - 14.50

Državne spodbude in pokojninsko varčevanje
Karmen Dietner, Pokojninska družba A, d.d.

Zaostrene demografske razmere prinašajo za javne pokojninske sisteme vedno večje izzive. Kako ob naraščajočemu številu upokojencev na eni strani in padajočemu število zaposlenih na drugi zagotoviti le tem ob upokojitvi dostojne prihodke je vprašanje, s katerim se zadnje desetletje soočajo vse razvite države. Del rešitve predstavlja večji obseg dodatnega pokojninskega varčevanja v tako imenovanih drugih in tretjih pokojninskih stebrih s pomočjo katerih zaposleni samostojno oziroma ob pomoči delodajalcev dodatno varčujejo za upokojitev. Pri razvoju pokojninskega varčevanja ima ključno vlogo država, ki poleg osnovne zakonodaje določa tudi davčne spodbude s katerimi lahko dodatno motivira zaposlene in delodajalce.
V predavanju bomo preleteli razvoj pokojninskega varčevanja v Sloveniji in se dotaknili tudi vprašanj, zakaj so obstoječe davčne spodbude slabo izkoriščene in kaj bi lahko na tem področju spremenili, da bi dolgoročno zagotovili zaposlenim dostojne prihodke v pokoju.

14.50 - 15.20

Benchmarking analiza v praksi
Mag. Melita Kolbezen, Advico

Benchmarking je primerjalna analiza podjetja s konkurenco. Osnovni cilj je pridobiti poslovno znanje, s katerim podjetje izboljša kakovost poslovnih odločitev in kot poslovna metoda oz. orodje vseskozi pridobiva na veljavi.

Zakaj benchmarking? V katerih fazah rasti podjetja je smiselno uporabljati benchmarking? Kako se lotiti benchmarkinga, da bo le-ta prinesel prave rezultate? S katerimi drugimi metodami ga je smiselno kombinirati? Kakšni so stroški in vloženi čas, ki so potrebni za kvalitetno analizo? To vse so vprašanja, ki se porajajo vsem, ki želijo uspeti v visoko konkurenčnem okolju in na katera bomo skušali najti odgovoriti v predavanju.

15.20 - 16.00

Pogovor z Janezom Živkom, United Group:
Merjenje uspešnosti direktorjev družb

Intervju bo vodila mag. Saša Fajmut, Amrop Adria, d.o.o.

16.00 - 16.30

Odmor za kavo in druženje

16.30 - 17.00

Model proizvodnega kontrolinga v industriji 4.0
Jože Kaligaro, Weiler Abrasives d.o.o.

Proizvodni kontroling se zaradi svoje podatkovne in procesne kompleksnosti v okoliščinah industrije 4.0 srečuje s problematiko transformacije množice podatkov z različnih procesnih ravni v kakovostne odločitvene informacije. Pri tem se kot ključni vidik pojavlja vpetost proizvodnje v t.i. OTD ("Order To Delivery") procese, ki proizvodnjo vse pogosteje vključujejo v segment ključnih podpornih procesov prodaji, skupaj s procesom nabave. S tem dobi tudi vlogo podpore procesom kratkoročnega operativnega načrtovanja / napovedovanja, ki več ne pomenijo le orodja optimiranja bodočega delovanja proizvodnje in ostalih povezanih procesov, ampak tudi orodje ekonomike njenega (njihovega) bodočega delovanja. Pri tem se srečamo s problematiko vpeljave in uporabe modela inkrementalne analize, ki pridobiva na pomenu kot orodje procesnega upravljanja z ekonomsko-finančnega vidika.

17.00 - 18.00

OKROGLA MIZA:
Korporativne finance in digitalna preobrazba podjetij


Vabljeni:
Žiga Debeljak, Gorenje, d.o.o.
Matej Falatov, NKBM d.d.
Igor Stebernak, Petrol d.d.
Matej Potokar, Lanicon

18.00

Zaključek prvega dne konference

DRUŽABNI VEČER

20.00

Večerna zabava ob 20. jubileju s Tanjo Žagar (klub News Cafe, Bernardin)

9. oktober 2019
9.00 - 9.30

Obvladajte stres!
Dr. Franc Gider, Bizinaizi

Poslovni ljudje so čedalje bolj izpostavljeni stresu v vsakdanjem življenju. To vpliva na zmanjšanje učinkovitosti pri delu in slabše počutje. V predavanju bodo izpostavljeni nekateri vidiki nastanka stresa in podane enostavne ter učinkovite tehnike za vsakodnevno obvladovanje stresa!

DAVKI

9.30 - 10.00

Razmejitev med davčnim nadzorom in davčno inšpekcijskim nadzorom
Mojca Šircelj, nekdanja generalna direktorica Finančne uprave RS

Z novelo ZDavP-2 2I je bil v letu 2015 kot dodatna vrsta davčnega nadzora uveden tudi davčni nadzor posameznega področja poslovanja. Zakonsko je predviden zgolj za nadzor posameznih dejanj davčnih zavezancev za določeno vrsto poslovanja. Postopek je enostavnejši kot v davčnem inšpekcijskem nadzoru, lahko se začne brez sklepa o začetku nadzora, sestavitev zapisnika je predvidena zgolj za primere ugotovljenih nepravilnosti, sicer se mora zaustaviti z izdajo sklepa o ustavitvi postopka. FURS ga v praksi izvaja tudi v primerih, ko bi moral izvesti davčni inšpekcijski nadzor in zavezancu omogočiti zavarovanje predpisanih zakonskih pravic.

10.00 - 10.30

Spremembe DDV s 1.1.2020
Mag. Tamara Prezelj, Hermiona d.o.o.

Z namenom postopnega odpravljanja pomanjkljivosti obstoječega sistema DDV, odprave administrativnih ovir, omejevanja možnosti za izogibanje plačevanju DDV in dvojnega obdavčevanja se z letom 2020:

•spreminjajo pravila za obravnavo in poročanje dobav blaga, ki se skladišči v drugi državi članici EU pri kupcu na odpoklic in

•vsebinski pogoji za uporabo oprostitve za dobave blaga davčnim zavezancem znotraj EU,

•dopolnjuje se obveznost poročanja pošiljčnih poslov in pridobitev avtomobilov iz EU,

•določa pravilo za pripis enotnega prevoza dobavi, opravljeni v verigi zaporednih dobav znotraj EU,

•uvaja nižja stopnja DDV za elektronske knjige, časopise in periodične publikacije,

•višine glob za prekrške pa se določijo glede na ekonomsko moč kršitelja in poenotijo z globami, ki jih določa Zakon o davčnem postopku.

Na predavanju vam bomo podrobneje predstavili razloge, ki so pripeljali do naštetih sprememb in dopolnitev, in njihov vpliv na poslovanje, pravice in obveznosti davčnih zavezancev.

10.30 - 11.00

Odmor za kavo in druženje

11.00 - 11.30

Spremembe obdavčitve pravnih in fizičnih oseb v 2020
Petra Mlakar, članica upravnega odbora Davčno svetovalne zbornice Slovenije

Spremembe davčne zakonodaje, ki naj bi bile v razvitem gospodarskem svetu zgolj izjema, so v Sloveniji že kar stalnica. Ali je razlog v dejansko zastareli zakonodaji, prenizki obdavčitvi ali zgolj v politični všečnosti širokim množicam, niti ni pomembno. Pomembno je, da posledično tudi zaradi tega Slovenija v tujini ne slovi kot »davčno stabilna država«, ki bi privabljala tuje vlagatelje.

Kako oz. s kakšnimi spremembami nas bo vlada »presenetila« pri tokratnih davčnih spremembah, si bomo ogledali v nadaljevanju na dveh področjih, ki na uporabnike neposredno učinkujejo: obdavčitev pravnih oseb in obdavčitev posameznikov – fizičnih oseb.

Temeljna področja, ki bodo deležna sprememb na področju obdavčitve pravnih oseb so: področje čezmejnih selitev dejavnosti, prilagoditev zakonodaje na spremembe računovodskih standardov in seveda: povišanje davčne stopnje in redukcija pri zniževanju davčne osnove.

Na področju obdavčitve fizičnih oseb pa je temeljna osredotočenost na razbremenitvi obdavčitve dohodkov iz dela (olajšave, lestvica, izločitev dohodkov iz obdavčitve) ter posledično popravek obdavčitev pri dohodkih iz kapitala (višje stopnje, širši obseg dohodkov in podobno).

Zgoraj so navedeni le glavni poudarki spremembe davčne zakonodaje, kot jo predvideva vlada. Z natančnejšimi določili pa bomo konkretno seznanjeni šele po sprejetju spremenjene zakonodaje.

11.30 - 12.00

Preprečevanje pranja denarja v praksi
Branka Glojnarič, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvo za finance

12.00 - 12.30

Napake v davčnih postopkih, potrjene s strani sodišča
Mag. Ivan Simič, predsednik Davčno svetovalne zbornice Slovenije

Vsi smo samo ljudje in vsak od nas lahko stori napako. Toda napake, ki jih stori davčni organ lahko imajo za davčnega zavezanca nepopravljive posledice. Za dokazovanje, da je napako storil davčni organ, oziroma, da je odločil napačno, praviloma potrebujemo šest do sedem let, saj toliko traja, da se o zadevi odloči na vrhovnem ali ustavnem sodišču, včasih pa tudi na evropskem. Med tem časom davčni zavezanec lahko propade, tako osebno kot poslovno. Končni uspeh v davčnem postopku mu ne more povrniti vsega, kar je preživel v teh letih. Najhuje od vsega pa je, da včasih davčni organ oziroma finančni inšpektor v ponovnem postopku, to pomeni po sedmih letih in ob jasnih navodilih sodišča, ne želi popraviti svoje napake oziroma odločitve, temveč še enkrat odloči identično kot v prvotnem postopku in takrat je davčni zavezanec na novi sedemletni poti. Vse to se dogaja kljub jasni nedvoumni določbi, ki je zapisana tudi v zakonu o davčnem postopku: V dvomu v korist davčnega zavezanca. V predavanju bom izpostavil nekaj tovrstnih primerov, saj si davčni zavezanci, pa tudi davčni svetovalci, o njih ne upajo govoriti.

12.30 - 13.15

Odmor s prigrizkom

13.15 - 14.15

DAVČNA OKROGLA MIZA:
Do nižjih davkov s pritiski gospodarstva in vitko državo

Vabljeni:
Marjan Batagelj, SBC
Miloš Čirič, lobist
Branko Meh, Obrtna zbornica Slovenije
mag. Ivan Simič, Davčno svetovalna zbornica Slovenije

14.15 - 14.30

Zaključek konference

Programski odbor konference

 
Mag. Ivan Simič

Davčni svetovalec in odgovorni urednik revije DENAR

Je dolgoletni davčni svetovalec, nekdanji generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije in Srbije, dvakratni predsednik IOTA – Intra-Evropskega združenja davčnih uprav.

Več.

Deset let (2006 do 2016) je bil po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-fin-lex razglašen za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji«. Leta 2013 je bil razglašen tudi za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v jugovzhodni Evropi« ter za reformatorja leta 2013 v srbski državni upravi.

 
Mag. Melita Kolbezen

Direktorica podjetja Advico d.o.o.

Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.

Več.

Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 
Mag. Peter Ribarič

Izvršni direktor podjetja Planet GV, d.o.o.

Mag. Peter Ribarič je finančnik in analitik z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Je tudi soavtor prve slovenske knjige o obvladovanju tveganj.

Več.

Mag. Peter Ribarič je finančnik in analitik z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Med drugim je v različnih slovenskih podjetjih opravljal funkcijo finančnega direktorja, direktorja družbe in člana uprave. Trenutno je izvršni direktor podjetja Planet GV d.o.o.

Je tudi soavtor prve slovenske knjige o obvladovanju tveganj ter diplomant Fakultete za računalništvo s področja umetne inteligence.

Moderator

 
Karel Lipnik

Analitik časopisne hiše Delo

Je finančni analitik in podjetnik z več kot 20 let delovnimi izkušnjami s področja financ in upravljanja premoženja. Je lastnik in direktor družbe Carolus Magnus. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist.

Predavatelji

 
Matej Pirc

Glavni izvršni direktor DUTB, d.d.

Matej Pirc je funkcijo glavnega izvršnega direktorja DUTB nastopil aprila 2019. Pred tem je bil tri mesece v. d. glavnega izvršnega direktorja ter leto in pol finančni direktor DUTB.

Več.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist s 15-letnimi vodstvenimi izkušnjami v gospodarskih družbah v zasebni in državni lasti. Poglobljena znanja je razvil na področjih korporativnega upravljanja, financ, računovodstva, kontrolinga, upravljanja s tveganji ter ostalih podpornih funkcij. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Več let je deloval na vodstvenih mestih v okviru Skupine Mercator, tako v matični družbi kot hčerinskih družbah v tujini. Bil je član uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d. in pozneje Slovenskega državnega holdinga, d. d. Aprila 2014 je postal predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., med drugim odgovoren za upravljanje kapitalskih in drugih naložb, prestrukturiranje družb ter finance. Pred zaposlitvijo na DUTB je bil eden izmed direktorjev v mednarodnem svetovalnem podjetju A. T. Kearney, d. o. o., pristojen za projekte s področja korporativnega upravljanja, za infrastrukturne projekte ter projekte, povezane s prevzemi in z združitvami.

 
Karmen Dietner

Predsednica uprave Pokojninske družbe A, d.d.

Od leta 2015 je predsednica uprave Pokojninske družbe A, pred tem pa je bila od leta 2001 njena članica uprave.

Več.

Svojo poslovno pot je začela kot revizorka in se nato ukvarjala z lastninskim preoblikovanjem podjetij, leta 1998 pa je postala namestnica direktorja Slovenske odškodninske družbe. Sodelovala je v več nadzornih svetih, danes pa je predsednica nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga.

 
Žiga Debeljak

Direktor družbe Gorenje d.o.o., glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje

Od leta 2019 je direktor družbe Gorenje, d.o.o., zadolžen za korporativne finance in digitalno poslovanje Skupine Gorenje, pred preoblikovanjem družbe iz d.d. v d.o.o. pa je v njej opravljal naloge člana uprave za korporativne finance, informatiko ter netemeljne poslovne dejavnosti od leta 2017 dalje.

Več.

Od leta 2014 je tudi glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje, odgovoren za koordinacijo njene digitalne transformacije.
Leta 2003 je pridobil strokovni naziv "preizkušeni računovodja", leta 2009 pa še naziv "pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij", ki jih podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Med letoma 2008 in 2012 je bil višji predavatelj na področju poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je soavtor dveh knjig in več člankov s področja poslovne ekonomije in poslovnih financ.
Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljeval na podiplomski ravni na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaključil znanstveni magisterij iz poslovodenja in organizacije.


 
Matej Falatov

Matej Falatov, član uprave, zadolžen za področje poslovanja z gospodarskimi družbami (CCBO), Nova KBM, d.d.

Ima več kot 22 let izkušenj na področju bančništva, ki jih je pridobil z opravljanjem različnih vodstvenih funkcij na področju bančnega poslovanja z gospodarskimi družbami ter z opravljanjem funkcij člana uprave v različnih bankah v Sloveniji in tujini.

Več.

Pred nastopom funkcije člana uprave Nove KBM, d.d. je opravljal funkcijo predsednika uprave Addiko Bank, d.d., ene največjih bank v Sloveniji, kjer je bil zadolžen za vse bančne in leasing posle v Sloveniji ter za izvedbo preoblikovanja družbe v moderno banko z učinkovitimi operativnimi procesi in preudarnim ter ustreznim upravljanjem tveganj.

Matej Falatov je univerzitetni diplomirani ekonomist, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa je pridobil tudi magisterij na področju managementa in organizacije gospodarskih družb ter opravil specialistični tečaj bančnega managementa.

 
Igor Stebernak

MBA, član uprave, Petrol d.d.

Od leta 2015 je član uprave družbe Petrol odgovoren za Finance, Zaledno pisarno, Računovodstvo, Kontroling, Upravljanje tveganj, Poslovno inteligenco, Informatiko in Projektno pisarno.

Več.

Po zaključku univerzitetnega študija na Fakulteti za elektrotehniko leta 1994 se je zaposlil kot svetovalec na Inštitutu za trženje, organizacijo in ekonomiko ITEO d.o.o. Istega leta se je ob delu vpisal tudi na MBA študij v ZDA, ki ga je zaključil leta 1996. Leta 1995 se je kot vodja projektov zaposlil v SKB banki, leta 1999 postal direktor službe za plan in ekonomiko, leta 2001 pa namestnik izvršnega direktorja za divizijo Finance in direktor kontrolinga. Leta 2004 je prevzel naloge direktorja službe za strateško načrtovanje in kontroling v Zavarovalnici Triglav, leta 2009 je postal član uprave za finance, računovodstvo in kontroling. Od leta 2012 je bil član uprave Abanka Vipa. Od leta 2009 je član Združenja nadzornikov Slovenije. V vlogi nadzornika je do leta 2014 deloval v nadzornih svetih zavarovalnic v Skupini Triglav in v družbi Helios Domžale. Od leta 2016 je predsednik nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav.

 
Matej Potokar

Certificiran executive coach s strani Academy of Executive Coaching (AOEC), Lanicon

Matej Potokar je certificiran executive coach s strani Academy of Executive Coaching (AOEC) iz Velike Britanije. Ima več kot 25 let profesionalnih izkušenj iz podjetništva ter vodenja in prestrukturiranja uspešnih multinacionalk in več kot 15 let izkušenj iz mentorstva.

Več.

V bogati dolgoletni karieri in delu z velikimi (Fortune 500) podjetji je njegovo poslanstvo temeljilo na preoblikovanju njihovih strategij in poslovnih procesov, s ciljem doseganja najboljših rezultatov. Poleg dela v multinacionalkah pa je uspešne zgodbe pisal tudi v sodelovanju z manjšimi podjetji, kjer je gradil na njihovem podjetniškem duhu in širitveni strategiji.

Danes svoje bogato znanje prenaša na druge prek poslovnega coachinga, mentorstva in poslovnega svetovanja. Njegova glavna področja razvoja in poudarki so: načrtovanje in razvoj kariere, doseganje najvišjih rezultatov in ciljev, motivacija in obvladovanje stresa, retorika, komunikacija, osebnostna rast, itd. Pri ljudeh prepozna njihove najboljše lastnosti ter z njimi zgradi in izoblikuje njihovo najboljšo možno verzijo. Pokaže in ponudi jim orodja, s katerimi lahko potem sami dosežejo svoj največji potencial.

V svoji bogati karieri je zavzemal veliko vodstvenih položajev. Med drugimi je zasedal mesto izvršnega podpredsednika pri podjetju Cosylab, pred tem je petnajst let zavzemal številne vodstvene položaje pri podjetju Microsoft: od generalnega direktorja za storitve in podporo uporabnikom za Zahodno Evropo, kjer je vodil več kot 700-člansko ekipo v 14 državah, generalnega direktorja za storitve za Srednjo in Vzhodno Evropo, kjer je vodil ekipo 600 zaposlenih v 33 državah, direktorja za poslovne rešitve za Srednjo in Vzhodno Evropo, do mesta generalnega direktorja slovenske podružnice Microsofta. Pred tem je zasedal mesto direktorja pri podjetju Intertrade ITS. Njegovo delo mu je prineslo številna priznanja in nagrade za izjemne dosežke v poslovanju.

V preteklosti je zasedal položaj predsednika Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham) in bil član uprave združenja CEEMAN (mednarodno združenje za razvoj managementa v dinamičnih družbah). Je uspešen javni govorec in predavatelj, ter aktiven član in udeleženec številnih uglednih poslovnih šol ter poslovnih združenj. Ima MBA iz Univerze v Kansasu (ZDA) in diplomo iz računalništva Univerze v Ljubljani.

 
Jože Kaligaro

Direktor družbe Weiler Abrasives, d.o.o. in EMEA regije

Od začetka leta 2019 vodi družbo Weiler Abrasives, d.o.o., in EMEA regijo v sklopu delovanja ameriške korporacije.

Več.

V letu 2006 je bil izvoljen v naziv strokovnjaka iz prakse pri Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani pa je programski vodja in predavatelj na več delavnicah/seminarjih s področja kontrolinga, ekonomike in računovodstva že vrsto let.

Svojo poklicno pot je začel v Premogovniku Velenje, kjer je deloval na vseh področjih stroškovnega in finančnega računovodstva, jo nadaljeval kot član sanacijske ekipe, nato kot direktor ene od odvisnih družb Premogovnika in se kasneje zaposlil v nemškemu koncernu Karstadt Quelle kot direktor področja računovodstva in financ ter prokurist družb, delujočih na področju JV Evrope. V Skupino Gorenje je bil leta 1999 povabljen za izvedbo projekta reinženiringa poslovnih procesov in razvoja sistema kontrolinga, najprej kot direktor in nato kot izvršni direktor za kontroling in računovodstvo Skupine Gorenje. Karierno pot je nadaljeval v družbi TCG Unitech Lth, d.o.o., kot član uprave za ekonomiko in finance (CFO) do povratka v Gorenje v vlogi svetovalca predsednika uprave za področje kontrolinga, računovodstva in strateških projektov ekonomike in procesne ureditve. V letu 2011 je bil imenovan za pomočnika predsednika uprave za korporacijske storitve Skupine Gorenje za področje računovodstva, kontrolinga, IT in organizacije. V zadnjem četrtletju leta 2012 je prevzel funkcijo CFO družbe DZS, d.d., projektne narave in jo zaključil do konca poslovnega leta. Od takrat dalje je v partnerstvu z domačim in tujim partnerjem sodeloval pri prestrukturiranju družb v Sloveniji in na področju JV Evrope, do konca leta 2018 tudi kot CEO družbe Livar, d.d., v prestrukturiranju.

Diplomiral je na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru, podiplomski študij managementa je zaključil na IEDC - Mednarodni poslovni šoli Bled, strokovno pa se je izpopolnjeval tudi na institutu za kontroling in računovodstvo v Nemčiji in v Avstriji.

 
Damjan Ahčin

FCCA, KPMG Slovenija, d.o.o.

Zadnjih deset let je zaposlen v mednarodnem podjetju KPMG, kjer sem med drugim zadolžen za vodenje zahtevnejših projektov revidiranja računovodskih izkazov in svetovanje naročnikom, tudi pri implementaciji novih MSRP standardov.

Več.

Med drugim je sodeloval pri implementaciji MSRP 15 Prihodki od pogodb s kupci v veliki slovenski skupini.

 
Miloš Čirič

Mednarodni svetovalec in lobist

Je mednarodni svetovalec in eden je od nabolj spoštovanih strokovnjakov za lobiranje v regiji. Vodi svojo firmo M.lobos. Je avtor in soavtor ter predavatelj programov s področja komuniciranja, upravljanja sprememb, grajenja zaupanja, osebnega razvoja, networkinga, PR in lobiranja.

Več.

Kot lobist je delal na prevzemanju in obrambi podjetij, zniževanju davkov, spreminjanju zakonov in podobno. Kot gostujoči predavatelj je predaval je na številnih fakultetah širem jugovzhodne Evrope. Redno predava na različnih konferencah in fakultetah. Bil je svetovalec mnogim ministrom v vladah in županom na področju bivše YU.

Je osebni coach vodilnih menedžerjev številnih podjetij in mentor mnogih uspešnih posameznikov, a za svoj največji uspeh šteje spoznanje, da za uspeh potrebuješ pomoč drugih in da jo lahko dobiš, če ti nekaj storiš zanje.

Koncem študija se je usmeril na področje metod vodenja in komuniciranja. Delovne izkušnje je nabiral najprej v politiki, nato pa v gospodarstvu, kjer je postal svetovalec tako menedžmentu kot sindikatom (potrebno je spoznati obe strani, če želiš biti uspešen!). Svoje ideje in poglede na vodenje je testiral tudi kot top menedžer in odločevalec. Med drugim je bil dolgoletni svetovalec predsednika uprave Zavarovalnice Maribor (sedaj Zavarovalnica Sava), pred tem pa podpredsednik uprave Gea College-a, ki je takrat uvajal znanja iz področja podjetništva v regijo.

 
Primož Kovačič

Associate Partner, Ernst & Young Slovenija

Je Associate Partner v družbi Ernst & Young Slovenja in deluje znotraj skupine, ki opravlja revizije družb v finančnem sektorju. Ima več kot deset let izkušenj na področju revidiranja kompleksnih zavarovalniških in bančnih skupin in svetovanja različnim finančnim in drugim družbam.

 
Petra Mlakar

Članica upravnega odbora Davčno svetovalne zbornice Slovenije

Je univ. dipl. ekon., samostojna davčna svetovalka. Opravlja storitve davčnega svetovanja s področja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb.

Več.

Sodeluje in svetuje tudi pri projektih statusnih preoblikovanj družb ter opravlja skrbne davčne preglede. Sodeluje v davčnih postopkih zoper davčne zavezance in opravlja davčne preglede pri pravnih osebah. Predava na seminarjih z davčno in finančno tematiko. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. V letu 2013 je pridobila Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. je članica Sekcije davčnih svetovalcev pri Davčno-izobraževalnem inštitutu.

Izkušnje na področju davčnega svetovanje je pridobivala tudi v mednarodni svetovalni družbi Deloitte & Touche, kjer je vodila Oddelek za davčno svetovanje.

 
Mag. Tamara Prezelj

Davčna svetovalka, Hermiona d.o.o.

Je davčna svetovalka, v zadnjih več kot 10 letih se ukvarja z davkom na dodano vrednost. Objavila je preko 100 člankov z davčnega področja v različnih strokovnih revijah.

Več.

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani (1997) je začela karierno pot kot davčna svetovalka na KPMG Slovenija d.o.o., jo nadaljevala na TMF d.o.o., leta 2008 pa je stopila na samostojno pot. V letih 2012/2013 je bila generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance.
Magistrirala je na Pravni fakulteti v Mariboru (2009), bila je asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in predava na kongresih in seminarjih.

 
Mag. Saša Fajmut, MBA

Direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov, Amrop Adria, d.o.o.

Kot direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov je odgovorna za presojo in razvoj kompetenc vodilnih kadrov v organizacijah po Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji, BiH, Makedoniji in Črni Gori.

Več.

Ima več kot desetletje delovnih izkušenj na kadrovskem področju, kjer je delala tako za domača kot tuja mednarodna podjetja (Novo Nordisk, Goodyear Dunlop, NLB, HTS IC). V tem času se je razvila iz kadrovskega generalista v vodjo kadrovske službe, z odgovornostjo za zaposlene in vzpostavitev strateških kadrovskih procesov v organizacijah po vsej Adriatik regiji.
Po izobrazbi je psihologinja z zaključenim znanstvenim magisterijem iz klinične psihologije, končala pa je tudi študij MBA v Zagrebu. Je aktivna predavateljica, moderatorka delavnic ter avtorica kolumn v The Slovenia Times.

 
Dr. Franc Gider

Poslovni svetovalec in mentor, Bizinaizi

Dr. Franc Gider je po izobrazbi doktor biomedicinske tehnike, po poklicu pa svetovalec na poslovnem in osebnem področju.

Več.

V dve desetletji trajajoči svetovalni karieri je sodeloval z več kot 200 različnimi organizacijami, bil je pa tudi mentor številnim podjetnikom in managerjem. Pri svojem delu črpa navdih iz svojih raziskovalnih in vodstvenih izkušenj. V svojem unikatnem pristopu združuje znanje iz optimizacije poslovnih procesov, veščin vodenja in duhovnosti. Trdno verjame, da je prvi predpogoj za osebno in poslovno učinkovitost energijsko ravnovesje, zato tudi sam živi po načelih filozofije »bizi na izi.«

Večerna zabava

Komu je Davčno Finančna konferenca namenjena?

Davčno-finančna konferenca vsako leto ponuja priložnost tudi za druženje in mreženje v družbi več kot 200 strokovnjakov z različnih področij Slovenije.

Pridite v odlično družbo, ki ponuja priložnost za strokovno izmenjavo mnenj, gradnjo novih vezi in poznanstev tako v okviru strokovnih predavanj, diskusij kot tudi v nekoliko bolj sproščenem vzdušju med odmori in ob večernem druženju.

Davčno-Finančna konferenca vas pričakuje!

Udeleženci o konferenci

Povabilu gospoda Petra Ribariča, direktorja Planet GV d.o.o., smo se z veseljem odzvali. A.B.S. Factoring d.o.o. je na Davčno – finančni konferenci 2017 nastopil kot sponzor dogodka s strokovnim predavanjem na temo faktoringa. Naš cilj je bil predvsem, da udeležencem, številnim kompetentnim in strokovnim posameznikom, približamo vedno bolj pomembno vlogo faktoringa, ki v mednarodnem poslovanju predstavlja cca. 10 % GDP Evropske Unije, pri uspešnem poslovanju doma in v tujini ter v nadaljevanju tudi Skupino A.B.S., največjo zasebno (nebančno) faktoring skupino v EU. Udeležba na dogodku je bila za nas nedvomno koristna, saj pričakujemo, da bomo s posameznimi podjetji okrepili ali sklenili nova partnerstva, ki bodo ustvarila pozitivne učinke v poslovanju strank in A.B.S. SL. Seveda se bomo konference udeleževali tudi v prihodnje.
Dejan Barbutovski Direktor, A.B.S. Factoring d.o.o.
Davčno finančna konferenca na edinstven način združuje znanja, izkušnje in poglede na ključna vprašanja stroke. Je prostor za izmenjavo rešitev na izzive davčno finančne industrije. Aktualna vsebina, dinamični predavatelji in prijetno vzdušje so temelj za vključevanje udeležencev v razpravo. Čas, ki ga preživimo na konferenci je dragocen, ker se lahko osredotočimo na iskanje možnosti za sodelovanje, še zlasti pa na utrjevanje povezav z drugimi udeleženci.
Irma Gubanec Članica Uprave, Luka Koper, d.d.
Počutje na Davčno-finančni konferenci 2017 je bilo odlično. Razlog je preprost, na dogodkih Planeta GV se počutim zelo domače iz več razlogov: teme, prezentacije oz. predavanja so bili koristne, atraktivne in zelo zanimive, predvsem finančni sklop; na dogodku sem spoznal potencialne poslovne partnerje, skratka konferenca za nove poslovne priložnosti. Obisk konference zelo priporočam vsakemu strokovnjaku, ki je povezan z finančnim-davčnim področjem.Planet GV sprejemam kot poslovnega partnerja, s katerim bomo tudi v prihodnje skupaj krepili vrednost finančne funkcije v uspešnih slovenskih podjetjih.
Mag. Črtomir Časar sodni cenilec, BV Finančna Skupina d.o.o.
Davčno-finančno konferenco obiskujem redno že vrsto let, ker nam udeležencem vedno postreže z trenutno aktualnimi davčno-finančnimi novostmi in vsebinami v gospodarstvu. Teme so vedno strokovno izpeljane z odličnimi strokovnjaki na svojem področju, tudi skozi primere dobrih poslovnih praks ter zanimivih okroglih miz. Predvsem pa mi je všeč sproščeno in prijetno vzdušje, saj tako hitreje poteka izmenjava izkušenj in mnenj iz našega področja. Mislim, da tu vsak najde odgovore oz. rešitve na morebitne svoje dileme iz stroke kot tudi priložnost graditve novih poslovnih vezi. Konferenca definitivno združuje in krepi vezi strokovnjakov iz davčno –finančne stroke. Priporočam vsem, ki še razmišljajo o obisku.
Klaudija Javornik Accounting and Finance Manager, Adacta d.o.o.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 4341 - (matična št. plačnika).


Foto utrinki z Davčno Finančne Konference 2018