Davčno finančna konferenca 2018


18. IN 19. OKTOBER 2018


Hotel Habakuk, dvorana Turner, Maribor

Hvala, ker ste bili z nami!


KONFERENČNO e-GRADIVO

E-GRADIVOe-anketNI vprašalnik o KONFERENCI

E-ANKETA


Shranite si datum Davčno Finančne Konference 2019,
17. in 18. oktober 2019 v Portorožu!

Shranite si datum Davčno Finančne Konference 2019,
17. in 18. oktober 2019 v Portorožu!


Povezovanje aktualnih davčnih, finančnih in računovodskih novosti ter vsebin

Želite imeti:

* prave informacije o davčnih novostih;

* odgovore na računovodske dileme;

* aktualne informacije o finančnih priložnostih;

* uporabne digitalne storitve, ki bodo skozi finančne podatke pomagale pri vodenju procesov v podjetju?


Potem nikar ne čakajte in se nam pridružite na tradicionalni 18. Davčno-Finančni Konferenci, ki vam na enem mestu ponuja pregled novosti, zanimivosti in dobrih praks z davčnega, računovodskega, finančnega področja in področja nadzorovanja ter vodenja procesov v podjetju skozi finančne podatke ob pomoči digitalnih storitev.

Vabljeni v vrhunsko družbo!


Program konference

Na letošnji Davčno-Finančni Konferenci boste spoznali aktualne in praktične novosti znotraj 4 vsebinskih sklopov: Davki, finance, računovodstvo in kontroling. Predstavljeni bodo tudi primeri iz prakse, ob zaključku pa bo potekala okrogla miza, ki bo osvetlila, kako vlogo finančno-računovodske funkcije v organizaciji vidijo vodilni.

18. OKTOBER, ČETRTEK
08:00-09:00

Prihod in prijava udeležencev

09:00-09:15

Otvoritev konference

DAVKI
Moderator: mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije Denar

09:15-09:40

Upoštevanje vplačil družbenika v kapitalske rezerve družbe ob prodaji poslovnega deleža
Mag. Joži Češnovar, odvetnica, Jerman & Bajuk d.o.o.

Naknadna vplačila so institut korporacijskega prava, ki omogoča fleksibilnejše lastniško financiranje družbe s strani družbenika. Ker naknadna vplačila ne zvišujejo osnovnega kapitala družba, družbenik pa ne pridobi dodatnih korporacijskih upravičenj, se, po trenutni davčni praksi, znesek tega vplačila družbeniku, ki proda poslovni delež, ne všteva v nabavno vrednost kapitala. S tem se ob prodaji poslovnega deleža obdavčuje kapitalski dobiček, ki ga družbenik ekonomsko ni dosegel. Enako velja tudi za druga družbenikova vplačila v kapitalske rezerve družbe. Vrhovno sodišče je kot pomembno pravno vprašanje opredelilo vprašanje: »Ali se naknadna vplačila, ki jih družba z omejeno odgovornostjo evidentira na postavki lastnega kapitala v okviru kapitalskih rezerv, vštevajo v vrednost kapitala ob pridobitvi (po prvem odstavku 98. člena ZDoh-2) za namene ugotavljanja davčne osnove po prvem odstavku 97. člena ZDoh-2 in za odmero dobička iz kapitala (po poglavju 6.3 ZDoh-2)?« in zato dopustilo revizijo s tem v zvezi. Odločitev Vrhovnega sodišča bo dokončno odgovorila na vprašanje, ali gre za zmotno razlago prava ali pa za ekonomsko nelogičen zakon.

09:40-10:05

Novosti na področju DDV v letu 2019
Mag. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, Hermiona d.o.o.

Na spletni strani Ministrstva za finance je bil objavljen Predlog sprememb in dopolnitev ZDDV-1 z dne 16.7.2018. S predlaganimi dopolnitvami se v slovenski pravni red implementirajo spremembe, ki sta jih uvedli Direktiva Sveta 2016/1065/EU z dne 27. junija 2016 glede obravnave kuponov in Direktiva 2017/2455/EU z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost pri prodaji blaga na daljavo in opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Določbe obeh Direktiv morajo biti prenesene v zakonodajo Republike Slovenije najpozneje do 31. decembra 2018, z začetkom uporabe od 1. januarja 2019 dalje.
Poleg njih predlog uvaja tudi nekaj sprememb veljavnih določb zakona z namenom administrativnih poenostavitev.
Na predavanju bodo predstavljene predlagane spremembe in posledice, ki jih prinašajo davčnim zavezancem v prihajajočem letu.

10:05-10:30

Davčni odtegljaji pri transkacijah s tujino
Petra Mlakar, davčna svetovalka

Poslovanje s tujino prinaša s sabo tudi davčni vidik, ki se ga včasih čisto premalo zavedamo. Države so za zaščito domačega vira davščin uvedle t.i. davčni odtegljaj (withholding tax), s katerim obdavčujejo določena plačila iz države. Takšna obdavčitev za udeleženca v mednarodnem poslovanju pomeni, da mora ob določenih izplačilih v tujino obračunati in plačati davčni odtegljaj in hkrati, da ob prejemu odločenega plačila izplačevalec za prejemnika v tujini obračuna in plača ta davčni odtegljaj.
V prispevku bomo preverili, katere so tiste transakcije, ki ob izplačilu iz Slovenije zapadejo v davčni odtegljaj, kakšna je stopnja tega davka, kje se pri izplačilih pojavi oprostitev davka po Direktivah Sveta EU 2011/96/EU in 2003/49/ES ter kje oprostitev oziroma znižana davčna stopnja po Sporazumu (konvencije) o izogibanju dvojne obdavčitve. Smiselno enako bomo preverili tudi pri prejemu plačil teh transakcij iz tujine.

10:30-11:00

Odmor za kavo in druženje

11:00-11:25

Vpliv povezanih oseb na davčno obravnavo normirancev (pavšalistov)
Mag. Tanja Kaltnekar, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o.

Z letom 2018 so v veljavo stopila nekoliko spremenjena pravila za vse tiste, ki koristijo status normirancev skladno z določbami Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Čeprav spremembe na prvi pogled niso velike, natančno branje pokaže, da dopolnitve niso ravno nedolžne, sploh za tiste normirance, ki sodelujejo s povezanimi osebami. V prispevku se bomo osredotočili na definicijo povezanih oseb z vidika normirancev in s tem povezanih pravil za vstop in obstoj v sistemu normirancev. Preverili bomo kakšna izhodišča je za presojo povezanosti doslej podal davčni organ in katera merila so lahko pomembna, ko se odločamo, ali se prometi posameznih udeležencev pri poslovanju seštevajo ali ne.

11:25-11:50

Davčni vidik poslovanja s kriptovalutami

Maruša Pozvek in Matic Bratož, Deloitte d.o.o.

Virtualne valute ne štejejo za denarno sredstvo, prav tako se virtualne valute ne štejejo za finančni instrument. Davčna obravnava dohodka, doseženega pri takem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki, je odvisna od okoliščin posameznega primera. Tako je treba ugotoviti, kdo dosega dohodek in za kakšne vrste dohodek v posameznem primeru gre. V prispevku se bomo osredotočili na davčno obravnavo poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS in na pogoste probleme do katerih prihaja v praksi.

11:50:12:15

Davčni vidik napotitve delavcev na delo v tujino
Mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka, LamutS d.o.o.

Davčna obravnava dohodkov napotenih delavcev je odvisna od delovno pravne zakonodaje, za katero je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za ugotovitev pravilne davčne obravnave je tako potrebno upoštevati informacijo napotitve na delo v tujino z namenom pravilne opredelitve med službeno potjo in napotitvijo ter pri navedenem upoštevati okoliščine posameznega primera. V nadaljevanju je potrebno ugotoviti pravilno zavarovalno podlago napotenega delavca, za katerega je delodajalec dolžan pridobiti potrdilo A1 po 12. ali 13. členu Uredbe ES 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ali pa za napotene na delo v tretje države. Poleg zavarovalne podlage vpliva na davčno obravnavo dohodkov ugotovitev, kje se zaposlitev dejansko izvaja, bistvena pa je tudi časovna komponenta in sicer v delu pravilne obravnave stroškov povezanih z delom. Povsem nejasna je v praksi pravilna delitev dohodkov pri izvedbi poročanja preko obrazcev iREK in sicer v primeru začetka napotitve sredi meseca, saj postopkovnih pravil glede izvedbe pravilnega poročanja žal ni predpisanih.

12:15-13:40

Kosilo

13:40-14:05

Primerjava obdavčitev v Sloveniji, v Črni Gori, v BiH, naHrvaškem in v Srbiji
Mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije Denar

Slovenski davčni sistem je naravnan na čim višje obdavčenje tistih, ki zaslužijo ali ustvarijo več. To je politično normalna poteza, saj teh davčnih zavezancev ni veliko in ne morejo vplivati na izid volitev. Še posebej mi, nepremišljeno in populistično, deluje predlog, da bo politika davčno razbremenila najproduktivnejše in razvojno najpomembnejše kadre. Kaj je to, kdo so to in kako jih bodo vgradili v dohodninski sistem? Zato je primerjava obdavčitev v Sloveniji, v Črni Gori, v BiH, na Hrvaškem in v Srbiji, ena od možnih oblik širitve obzorja pripravljavcem slovenske davčne zakonodaje. Davkoplačevalci si želimo nižje davke za vse in ne le za določene posameznike. Davčna zakonodaja mora stimulirati delo in zaslužek, ne pa nedelo in črpanje socialnih transferjev. Pri davkoplačevalci mora vzpodbujati željo, da ustvarijo čim višje prihodke ali dohodke, da se po zakonsko določeni obdavčeni poti, povzpnejo v najvišji davčni razred, kjer jih čaka najnižja obdavčitev. V kombinaciji s to primerjavo vam bomo predstavili možno obliko davčne reforme, ki bi lahko bila dovolj stimulativna za slovenske davkoplačevalec in tuje vlagatelje. Od slušateljev pa pričakujemo, da se bodo aktivno vključili v razpravo.

14:05-14:30

Katera davčna reforma bi bila boljša za Slovenijo?
Mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije Denar

Slovenski davčni sistem je naravnan na čim višje obdavčenje tistih, ki zaslužijo ali ustvarijo več. To je politično normalna poteza, saj teh davčnih zavezancev ni veliko in ne morejo vplivati na izid volitev. Še posebej mi, nepremišljeno in populistično, deluje predlog, da bo politika davčno razbremenila najproduktivnejše in razvojno najpomembnejše kadre. Kaj je to, kdo so to in kako jih bodo vgradili v dohodninski sistem? Zato je primerjava obdavčitev v Sloveniji, v BiH, na Hrvaškem in v Srbiji, ena od možnih oblik širitve obzorja pripravljavcem slovenske davčne zakonodaje. Davkoplačevalci si želimo nižje davke za vse in ne le za določene posameznike. Davčna zakonodaja mora stimulirati delo in zaslužek, ne pa nedelo in črpanje socialnih transferjev. Pri davkoplačevalci mora vzpodbujati željo, da ustvarijo čim višje prihodke ali dohodke, da se po zakonsko določeni obdavčeni poti, povzpnejo v najvišji davčni razred, kjer jih čaka najnižja obdavčitev. V kombinaciji s to primerjavo vam bomo predstavili možno obliko davčne reforme, ki bi lahko bila dovolj stimulativna za slovenske davkoplačevalec in tuje vlagatelje. Od slušateljev pa pričakujemo, da se bodo aktivno vključili v razpravo.

14:30-14:35

Spletno orodje Fi=Po za hiter pregled poslovanja in poglobljeno analizo
AJPES

14:35-15:00

Odmor za kavo in druženje

FINANCE
Moderator: mag. Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV, d.o.o.

15:00-15:25

SID banka in nove priložnosti financiranja poslovanja v letu 2019
Mag. Sibil Svilan, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.

SID banka kot spodbujevalna, razvojna in izvozna banka z bančnimi in zavarovalnimi storitvami razvija in izvaja finančnemu trgu dopolnilne dolgoročne finančne storitve in tako krepi konkurenčnost gospodarstva, prispeva k uresničevanju nacionalnih in gospodarskih ciljev, trajnostnemu razvoju Slovenije, zmanjševanju ogljičnih odtisov in odpiranju novih delovnih mest. Z instrumenti dolgoročnega financiranja in zavarovanja spodbujamo izkoriščanje priložnosti slovenskega gospodarstva pri internacionalizaciji, mednarodnem gospodarskem in razvojnem sodelovanju. V letu 2018 smo razvili nove programe za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij ter investicij v turizmu, lesno predelovalni verigi in drugih projektov v gospodarstvu. Ob dolžniškem financiranju vam lahko nudimo tudi lastniško financiranje, ki smo ga vzpostavili skupaj z Evropskim investicijskim skladom.
Že veste, kaj je sklad skladov in kakšne so ugodnosti financiranja? Pridružite se nam na predstavitvi in se seznanite s priložnostmi financiranja in trendi razvoja v SID banki.

15.25-15.30

Kam z denarnimi presežki? Borza terjatev kot alternativa bančnim depozitom

Marko Rant, Borza terjatev, d.o.o.

15:30-15:55

Kako nas vidijo mediji?
Karel Lipnik, Delo d.o.o.

Prispevek je namenjen predstavitvi kako poslovanje podjetja vidi manager oziroma poslovodja in kako knjigovodja. Kako mora knjigovodja poslovne izkaze predstaviti svojemu šefu, da jih bo ta razumel? Pa tudi kaj gledajo finančni analitiki in bančniki, ko ocenjujejo poslovanje in kreditno sposobnost podjetja.

15:55-16:15

Evropske plačilne navade 2018

Natalija Zupan, EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.

Raziskava »Plačilne navade v Evropi« ugotavlja plačilne roke, zamude pri plačilih, delež pravočasnih plačil pri poslovanju s pravnimi osebami in fizičnimi osebami, kje so vzroki za zamude in s kakšnimi težavami se srečujejo podjetja zaradi neplačil. Raziskav je bila izvedena med podjetji v 17 državah Evrope.

16:15-16:40

Kako se zavarovati pred tržnimi tveganji?
Mag. Jernej Doles, Omega Finance, d.o.o.

Tržna tveganja so prav gotovo ena od najbolj raziskanih finančnih tveganj. Na žalost pa se teorija preredko uporablja tudi v praksi. Številni primeri podjetij in bank, ki so propadli zaradi prevelike izpostavljenosti tovrstnim tveganjem, so pogosto podrobno analizirani v finančnih časopisih. Toda, ali se lahko to pripeti tudi nam? Smo sploh pripravljeni na neugodne scenarije, kot so hitra rast obrestnih mer, padec cen delnic in obveznic ali sprememba cen surovin? Pridružite se nam na predstavitvi in pogledali si bomo praktične načine in instrumente za zavarovanje tržnih tveganj.

16:40-17:05

Reševanje sporov – od nočne more do poslovne priložnosti
Katarina Kresal, Evropski center za reševanje sporov

Gospodarski spori dokazano povzročajo škodo podjetjem, največkrat v obliki izgube časa in denarja. Vprašanje kako reševati spore je torej za podjetja pomembno poslovno vprašanje in nikakor ne bi smelo biti prepuščeno (zgolj) pravnikom. S pravo strategijo reševanja sporov, ki uvaja tudi uporabo različnih zunajsodnih postopkov reševanja sporov, lahko podjetja spore iz nočne more spremenijo v poslovno priložnost.

17:05

Okusi štajerske - degustacija štajerskih vin

20:30

Večerna zabava - Gondola fun bar

19. OKTOBER, PETEK
08.30-9.00

Sprejem udeležencev

RAČUNOVODSTVO
Moderatorka: mag. Melita Kolbezen, direktorica podjetja Advico, d.o.o.

09:00-09:25

Novi MSRP 16 o najemih – vpliv na kazalnike poslovanja in obdavčitev (veljava s 1.1.2019)
Primož Kovačič, Ernst & Young d.o.o.

MSRP 16 Najemi bo od najemnikov zahteval pripoznavanje sredstev in obveznosti za večino najemov, kar bo imelo pomembne posledice na financiranje in delovanje družb, ki so do sedaj, v skladu z MRS 17, sredstva najemala s poslovnimi najemi. Najemniki bodo imeli enoten računovodski model za vse najeme, z določenimi izjemami. MRSP 16 Najemi bo posredno oziroma neposredno vplival na številne aktivnosti in funkcije v podjetju, vključujoč nabavno, računovodsko, informacijsko in finančno. Prispevek bo namenjen predstavitvi in diskusiji naslednjih tem:

• spremembe med MRS 17 in MSRP 16
• izjeme, ki so dovoljene oz. izvzete iz MSRP 16 oz. imajo poenostavljeno obravnavo
• določila MSRP 16 ob prehodu na novi standard
• določanje diskontnega faktorja.

09:25-09:45

Računovodska obravnava stroškov raziskav in razvoj proizvodov

Polona Ribič, Advico d.o.o.

Raziskave in razvoj v nekaterih podjetjih predstavljajo pomembno postavko v računovodskih izkazih. Samo obravnavanje raziskav in razvoja z vidika stroška ali sredstva lahko bistveno vpliva na bilance podjetja ter njihov tekoči poslovni izidi. Ali gre za stroške ali sredstvo? Kako pravilno računovodsko pripoznati raziskave in razvoj ter katere kriterije upoštevati pri določitvi ali gre za sredstvo ali za strošek obdobja? Vse to in še več bomo pokrili na Davčno - Finančni Konferenci 2018.

09:45-10:05

Zahtevnejši primeri konsolidacije računovodskih izkazov
Mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.

Globalizacija, rast podjetij in obvladovanje tveganj preko razpršenosti trgov, dejavnosti in drugih dejavnikov prinaša tudi večjo potrebo po oblikovanju skupin povezanih podjetij. V takih primerih računovodsko informiranje posamičnih pravnih oseb v obliki individualnih računovodskih izkazih ni dovolj. Pomembno je pogledati, kako iz ekonomskega vidika izgleda celotna skupina povezanih podjetij, kot da bi bila eno podjetje. Konsolidirani računovodski izkazi izkazujejo premoženjski in finančni položaj ter poslovni izid celotne skupine, kot da bi šlo za eno podjetje. Običajno pri procesu uskupinjevanja pridemo do poslovnih dogodkov, kjer se nam postavijo vprašanja: Kako se to razporedi v skupinske izkaze? Ali je ta dogodek potrebno vključiti? Ali so vse družbe pravilno poročale za potrebe uskupinjevanja? Kako ukrepati, če niso? Odgovore na ta in podobna vprašanja bomo poiskali skupaj na Davčno-Finančni Konferenci 2018.

10:05-10:25

Zaposlovanje tujcev iz EU in tretjih držav

Zala Kurinčič, Zemanta d.o.o.

K večji učinkovitosti, inovativnosti in boljši atmosferi na delovnem mestu prispeva tudi kulturna, nacionalna, generacijska in strokovna raznolikost zaposlenih. Na Zemanti smo v zadnjih letih zaposlili strokovne sodelavce iz EU in tretjih držav. V kratkem prispevku želim pokazati nekaj delov procesa zaposlovanja tujcev, ponuditi uvid v uradni, postopkovni del zaposlovanja na eni strani, in človeški faktor na drugi.

10:25-10:45

Kriteriji in časovni okvir nastanka poslovnega dogodka za pripoznavanje v računovodskih izkazih
Damjan Ahčin, KPMG Poslovno svetovanje d.o.o.

Od 1.1.2018 dalje velja novi MSRP 15 Prihodki od pogodb s kupci. Poznate vseh 5 korakov potrebnih za pripoznanje poslovnega dogodka v računovodskih izkazih? Zakaj je pomembno pravočasno komunicirati učinke novega standarda z lastniki, bankami, zaposlenimi?

10:45-11:30

Odmor s prigrizkom

KONTROLING
Moderatorka: mag. Melita Kolbezen, direktorica podjetja Advico, d.o.o.

11:30-12:00

Kontroling v praksi s poudarkom na poslovno-izidnih enotah
Irena Debeljak, Intersport ISI, d.o.o.

Vodstvo za uspešno delovanje potrebuje primerne informacije za odločanje. Načrtovanje, spremljanje, analiziranje in nadziranje poslovanja se začne pri najnižji enoti v podjetju, saj le obvladovanje vseh enot vodi k obvladovanju podjetja kot celote. Aktivnosti kontrolinga niso le priprava raznovrstnih poročil in tabel. Kontroling v praksi poroča, razlaga in svetuje.

12:00-12:25

Pomen ključnih kazalnikov poslovanja za različne deležnike
Andreja Cedilnik, Sava Re, d.d.

Ključni kazalnik je vrednost, ki jo lahko merimo, in pove, kako uspešno in učinkovito je podjetje pri doseganju najpomembnejših poslovnih ciljev. Vsebino in obseg poročanja je vedno potrebno prilagajati različnim deležnikom, ki jih moramo informirati glede poslovanja družbe. Poročanje za poslovodstvo in zaposlene je drugačno, kakor je poročanje za zunanje javnosti. Poročanje za banke je drugačno, kakor je poročanje za delničarje. Poročanje o poslovanju je vedno potrebno prilagoditi zahtevam in pričakovanjem posameznih deležnikov, pri čemer mora biti vsaka informacija verodostojna, celovita in zanesljiva.

12:25-12:50

Kontroling v vlogi COO-ja
Jure Jeraj, Result, d.o.o.

Študija primera previdne in taktične vpeljave postopkov kontrolinga v rastočem podjetju v storitveni dejavnosti.
Pokazali vam bomo praktične primere, zaplete, težave, načine reševanja, ukrepe in končne rezultate na primeru podjetja Result, d.o.o iz IT sektorja. Podjetje se je v zadnjih 5 letih močno razvilo, ob tem pa se je, pričakovano, pojavila potreba po uvajanju in vpeljevanju vseh poslovnih funkcij. To pa ni preprost postopek – zahteva se namreč velik preskok v miselnosti vodstva in pravilna predstavitev teh sprememb zaposlenim.
Na konferenci vam bomo zgodovinsko orisali dejanske in konkretne izkušnje pri uveljavljanju kontrolinga:
- kdaj se je pojavila točka preloma za kontroling oz. za elemente njegovih postopkov,
- pozicioniranje kontrolinga – kako in v kakšni obliki ga učinkovito vpeljati v delovni proces,
- lastno razumevanje kontrolinga – da je ta predvsem v vlogi pomoči in podpore podjetju, postopkom in zaposlenim,
- kako smo upravljali z negativno konotacijo kontrolinga,
- kako smo kontroling vpeljali skozi funkcijo COO-ja,
- pregled ukrepov in predlogov iz postopkov kontrolinga,
- dejanski in konkretni učinek na rezultate poslovanja.

12:50-13:15

Procesno informacijski vidik kontrolinga
Jože Starič, samostojni svetovalec

V prispevku bo predstavljeno:

•kako s premišljenimi informacijskimi procesi zagotoviti prave podatke za kontroling

•kaj sploh počne kontroling

•urejeni matični podatki: nebodigatreba ali nuja

•ali lahko kvalitetne podatke zagotovimo tudi ob povezovanju več informacijskih sistemov

•kaj pa če je informacijski sistem treba zamenjati: optimalen pristop, koraki pri zamenjavi.

13:15-13:45

Odmor za kavo in druženje

FINANCE
Moderator: mag. Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV, d.o.o.

13:45-13:55

Aktualna ponudba poslovne banke pri financiranju rasti in poslovanja

Blaž Brodnjak, NLB, d.d.

13:55-14:30

OKROGLA MIZA:
Pogled vodilnih na vlogo finančno-računovodske funkcije v organizaciji

Sodelujoči *:
Blaž Brodnjak, NLB, d.d.
Nataša Luša, Delo d.o.o.
mag. Sabina Sobočan, Varis Lendava d.o.o.

14:30

Zaključek konference

Predavateljska zasedba bo objavljena naknadno.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Komu je Davčno-Finančna konferenca namenjena?

Davčno-finančna konferenca vsako leto ponuja priložnost tudi za druženje in mreženje v družbi več kot 100 strokovnjakov z različnih področij Slovenije.

Pridite v odlično družbo, ki ponuja priložnost za strokovno izmenjavo mnenj, gradnjo novih vezi in poznanstev tako v okviru strokovnih predavanj, diskusij kot tudi v nekoliko bolj sproščenem vzdušju med odmori in ob večernem druženju.

Davčno-Finančna konferenca vas pričakuje!

Predavatelji

 
Mag. Joži Češnovar

Odvetnica, partnerica, Jerman & Bajuk d.o.o.

Je magistrica davčnega prava, ki 17 let deluje na področju davčnega svetovanja, sprva v okviru mednarodne korporacije KPMG, kasneje pa v svetovalni družbi Jerman&Bajuk d.o.o. Je samostojna odvetnica in partnerica družbe Jerman&Bajuk d.o.o.

Je tudi avtorica več člankov s področja davčnega prava in večkratna predavateljica na davčnih šolah in konferencah.

 
Mag. Tamara Prezelj

Davčna svetovalka, Hermiona d.o.o.

V zadnjih več kot 10 letih se ukvarja z davkom na dodano vrednost. Objavila je preko 100 člankov z davčnega področja v različnih strokovnih revijah.

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani (1997) je začela karierno pot kot davčna svetovalka na KPMG Slovenija d.o.o., jo nadaljevala na TMF d.o.o., leta 2008 pa je stopila na samostojno pot. V letih 2012/2013 je bila generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov na Ministrstvu za finance.
Magistrirala je na Pravni fakulteti v Mariboru (2009), bila je asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in predava na kongresih in seminarjih.

 
Petra Mlakar

Univ. dipl. ekon., samostojna davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o.

Izkušnje na področju davčnega svetovanje je pridobivala tudi v mednarodni svetovalni družbi Deloitte & Touche, kjer je vodila Oddelek za davčno svetovanje. Opravlja storitve davčnega svetovanja s področja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb.

Sodeluje in svetuje tudi pri projektih statusnih preoblikovanj družb ter opravlja skrbne davčne preglede. Sodeluje v davčnih postopkih zoper davčne zavezance in opravlja davčne preglede pri pravnih osebah. Predava na seminarjih z davčno in finančno tematiko. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. V letu 2013 je pridobila Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. je članica Sekcije davčnih svetovalcev pri Davčno-izobraževalnem inštitutu.

 
Mag. Tanja Kaltnekar

Davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o.

Po izobrazbi je magistra ekonomije, ki se z davčnim svetovanjem ukvarja že več kot petnajst let. Zaposlena je kot vodja davčnega oddelka pri družbi Simič & partnerji d.o.o. in je odgovorna za svetovanje pravnim in fizičnim osebam.

Strokovna področja, ki jih pokriva, so davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnina in davek na dodano vrednost. Bogate izkušnje ima še na področju vodenja davčno inšpekcijskih postopkov, sodeluje tudi pri statusnih preoblikovanjih družb in pri skrbnih davčnih pregledih. Ob tem je tudi avtorica številnih člankov z davčnega področja, ki jih objavlja v strokovnih revijah. Poleg tega davčno tematiko predava na delavnicah, strokovnih srečanjih in seminarjih ter je članica Sekcije davčnih svetovalcev pri Davčno-izobraževalnem inštitutu.

 
Maruša Pozvek

Davčna svetovalka, Deloitte d.o.o.

Je davčna svetovalka v družbi Deloitte, doktorska kandidatka s področja davčnega prava na Pravi fakulteti v Mariboru in avtorica številnih znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah.

 
Matic Bratož

Manager in vodja skupine za indirektne davke, Deloitte d.o.o.

Je manager v družbi Deloitte in je vodja skupine za indirektne davke. Ima več let izkušenj na področju obdavčitve z DDV, predvsem pa se zelo zanima in je zelo aktiven na področju novih poslovnih modelov in tehnologij, vključno s tehnologijo blockckhain ter kriptovalutami in kripto žetoni.

 
Mag. Sabina Lamut

Davčna svetovalka, LamutS d.o.o.

Je magistrica znanosti s področja davčnega prava, davčna svetovalka z licenco ZDSS. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o. in ima dolgoletne izkušnje na področju računovodskega in davčnega svetovanja. Je predavateljica na Inštitutu za računovodstvo in sodeluje pri izvajanju številnih izobraževalnih programov.

V letu 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje po uspešno opravljenem izpitu in zaprisegi, imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – davki. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izdanimi izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah, kot tudi pri reševanju davčne problematike strank pri njihovem poslovanju.

 
Mag. Ivan Simič

Davčni svetovalec in odgovorni urednik revije DENAR

Je dolgoletni davčni svetovalec, nekdanji generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije in Srbije, dvakratni predsednik IOTA – Intra-Evropskega združenja davčnih uprav.

Deset let (2006 do 2016) je bil po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-fin-lex razglašen za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji«. Leta 2013 je bil razglašen tudi za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v jugovzhodni Evropi« ter za reformatorja leta 2013 v srbski državni upravi.

 
Mag. Sibil Svilan

Predsednik uprave, SID banka d. d.

Je avtor in soavtor več knjig in člankov s področja financ, bančništva, upravljanja, upravljanja tveganj in izobraževanja v revijah in časopisih v Sloveniji in Nemčiji.

Vrsto let je delal v bančnem sektorju na različnih vodilnih položajih v Sloveniji in v državah EU. Več kot 10 let je delal v Nemčiji v LHB Internationale Handelsbank AG, Frankfurt. Bil je državni sekretar za finančni sistem in mednarodne odnose na Ministrstvu za finance Republike Slovenije.

 
Karel Lipnik

Analitik časopisne hiše Delo

Je finančni analitik in podjetnik z več kot 20 let delovnimi izkušnjami s področja financ in upravljanja premoženja. Je lastnik in direktor družbe Carolus Magnus. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist.

 
Natalija Zupan

Direktorica EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o.

Je direktorica podjetja EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o. od novembra 2006. Od lanskega leta je predsednica Zbornice podjetij za izterjavo. Je tudi članica upravnega odbora ženske sekcije Združenja Manager.

 
Mag. Jernej Doles

Direktor, Omega Finance, d.o.o.

Svoje vedenje o financah in bančništvu že več kot dvajset let posreduje drugim na različnih izobraževanjih in konferencah v Sloveniji in tujini. Je direktor in izvajalec večine izobraževalnih programov podjetja Omega Finance, d.o.o.

Dolga leta je praktično trgoval z različnimi finančnimi instrumenti, kar mu je pomagalo pri razumevanju njihove logike, logike delovanja finančnega sistema in pri razumevanju tveganj, ki so prisotna na finančnih trgih. Pripomogel je k uvajanju in praktični uporabi najrazličnejših izvedenih finančnih instrumentov v slovensko finančno prakso.

 
Katarina Kresal

Odvetnica in ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov

Odvetnica in ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov

 
Primož Kovačič

Associate Partner, Ernst & Young Slovenja

Je Associate Partner v družbi Ernst & Young Slovenja in deluje znotraj skupine, ki opravlja revizije družb v finančnem sektorju. Ima več kot deset let izkušenj na področju revidiranja kompleksnih zavarovalniških in bančnih skupin in svetovanja različnim finančnim in drugim družbam.

 
Polona Ribič

Advico d.o.o.

Je pooblaščena revizorka na Slovenskem inštitutu za revizijo ter članica mednarodnega združenja ACCA.

Ima 10 letne izkušnje v reviziji, v eni izmed mednarodnih t.i. Big 4 družb ter izkušnje kot vodja računovodstva v mednarodni trgovski družbi. Svojo poslovno pot nadaljuje v podjetju Advico d.o.o., kjer pokriva področje poslovnega svetovanja.

 
Mag. Melita Kolbezen

Direktorica podjetja Advico d.o.o.

Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.

Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 
Zala Kurinčič

Pisarniška asistentka, Zemanta d.o.o.

Dipl. kult in soc antr., pisarniška asistentka na Zemanti

 
Damjan Ahčin

FCCA, KPMG Slovenija, d.o.o.

Zadnjih 10 let je zaposlen v mednarodnem podjetju KPMG, kjer sem med drugim zadolžen za vodenje zahtevnejših projektov revidiranja računovodskih izkazov in svetovanje naročnikom, tudi pri implementaciji novih MSRP standardov.

Med drugim je sodeloval pri implementaciji MSRP 15 Prihodki od pogodb s kupci v veliki slovenski skupini.

 
Irena Debeljak

Direktorica financ, računovodstva, kontrolinga in kadrov, Intersport ISI, d.o.o.

Je direktorica financ, računovodstva, kontrolinga in kadrov v družbi Intersport ISI, d.o.o. S kontrolingom se ukvarja že 20 let.

Je univerzitetni diplomirani ekonomist. S kontrolingom se ukvarja že 20 let, od pripravnice do vodje kontrolinga. V svoji karieri je pripravljala različne analize uspešnosti poslovanja, operativne ter strateške plane, letna poročila, sodelovala z revizorji,… Zadnjih 7 let je zaposlena kot direktorica financ, računovodstva, kontrolinga in kadrov v družbi Intersport ISI, d.o.o., kjer je odgovorna tudi za pripadajočo funkcijo na vseh trgih, kjer deluje skupina Intersport (Hrvaška, Srbija, BiH, Črna gora).

 
Andreja Cedilnik

Izvršna direktorica za korporativne finance in kontroling, Sava Re, d.d.

Po zaključku študija iz poslovnih financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je opravila tudi specialistični študij pri Slovenskem inštitutu za revizijo in pridobila naziv pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij.

Svojo poslovno pot je pričela leta 1997 v trgovski družbi Živila Kranj kot samostojni analitik v službi kontrolinga, kjer je v letu 2000 napredovala v vodjo kontrolinga odvisnih družb. Leta 2004 se je zaposlila v Mercatorju, in sicer v sektorju kontrolinga in interne revizije, zadolžena za pripravo analiz za poslovno odločanje in vrednotenje podjetij. V letu 2008 je prevzela vodenje sektorja kontrolinga in interne revizije, marca 2012 pa je postala izvršna direktorica kontrolinga in računovodstva. Svojo poslovno pot od začetka letošnjega leta nadaljuje v okviru mednarodne zavarovalne skupine Sava Re, kjer je kot izvršna direktorica zadolžena za korporativne finance in kontroling.

 
Jure Jeraj

COO, Result, d.o.o.

Je specialist managementa in organizacije ter strokovnjak za upravljanje s podatki s 15 letnimi delovnimi izkušnjami s tega področja.

Vodil je več kot 20 projektov svetovanj, priprav in implementacij z uporabo ter vizualizacijo podatkov z naslednjih področij:
- usmerjenost upravljanja s podatki na izboljšanje poslovnega rezultata podjetij
- delo v različnih segmentih gospodarstva in v različnih poslovnih funkcijah podjetij
- ključna vloga pri povezovanju tehničnih in poslovnih oddelkov.

 
Jože Starič

Samostojni svetovalec

Z ERP se ukvarja od leta 1998. Do leta 2003 je deloval kot vodja projekta na strani naročnika, od leta 2003 do 2009 kot svetovalec in vodja projekta v podjetju NPS d.o.o. kjer je vodil največje projekte (več podjetij, več držav). Od leta 2009 je samozaposlen kot vodja projekta in svetovalec na projektih uvedbe MS Dynamics NAV.

Trenutno dela na dveh večjih projektih (na enem kot vodja projekta, na drugem kot svetovalec), sodeluje s podjetjem Adacta d.o.o

 
Blaž Brodnjak

Predsednik uprave NLB

V zadnjih letih je kot član deloval v nadzornih svetih enajstih bančnih, treh zavarovalnih in ene proizvodne družbe. Od novembra lani je tudi predsednik Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije (ZBS).

Leta 1998 je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2009 pa je z odliko zaključil MBA študij na IEDC - Poslovni šoli Bled. Leta 2012 je postal član uprave NLB, pristojen za področje poslovanja z velikimi podjetji, bančništvo na drobno in privatno bančništvo. Od leta 2016 dalje je predsednik uprave.

Do konca leta 2012 je dve leti deloval kot vodja divizije za poslovanje z gospodarskimi družbami in javnim sektorjem v skupini Hypo Alpe-Adria v Celovcu. Pred tem je bil dobro leto pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav, še prej pa štiri leta član uprave BAWAG banke d.d. Od leta 2003 do 2005 je vodil poslovanje z gospodarskimi družbami v Raiffeisen banki d.d., med letoma 2001 in 2003 pa oddelek poslovanja s srednje velikimi podjetji v takratni Bank Austria Creditanstalt d.d. (sedanji Unicredit banki d.d.). Tam je leta 2000 pričel bančno, v družbi Publikum pa leta1998 poslovno pot.

 
Nataša Luša

Direktorica družbe Delo

Leta 2013 je bila imenovana v upravo družbe FMR d.d., kjer še vedno opravlja funkcijo članice uprave, leta 2015 pa je postala prokuristka in nato še leta 2017 direktorica družbe Delo.

Pred tem je po opravljenem pravosodnem izpitu 17 let opravljala odvetniški poklic. V svoji praksi se je ukvarjala pretežno s pravom gospodarskih družb, statusnimi spremembami, sodelovala je pri akvizicijah v Sloveniji in tujini, velik del njenega dela je pa bil vezan na posle družb iz skupine Kolektor.
Po končani Gimnaziji Jurija Vege v Idriji se je odločila za študij prava na ljubljanski Pravni fakulteti in za to dobila tudi štipendijo družbe Kolektor. Tam se je po končanem študiju leta 1987 tudi zaposlila. Njene prve zadolžitve so bile vezane na gospodarske vsebine, pogodbeno in delovno pravo.

 
Mag. Sabina Sobočan

Direktorica, Varis Lendava, d.o.o.

Pridobila je licenco za revizorko pri Slovenskem inštitutu za revizijo, licenco za državno notranjo revizorko pri Ministrstvu za finance, licenco za preizkušeno davčnico in za preizkušeno notranjo revizorko pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Je tudi notranja presojevalka ISO 9001/2008.

Je članica UO Zbornice za gradbeništvo in gradbene materiale, UO Združenja Manager, predsedstva in UO Pomurske gospodarske zbornice, Kluba slovenskih podjetnikov – GIZ (SBC) in Združenja FAM – Društvo poslovnih žensk Slovenije.
Je tudi dobitnica priznanja Artemida 2016, kandidatka za »Pomursko osebnost leta 2017«, kandidatka za »ONA PLUS 365«, 2018 in kandidatka za »Podjetnico leta 2018«.
Univerzitetni študij je zaključila na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor, smer bančništvo in finance ter opravila znanstveni magisterij, smer računovodstvo in revizija.

Programski odbor konference:

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec in odgovorni urednik revije Denar

mag. Melita Kolbezen, direktorica podjetja Advico d.o.o.

mag. Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV d.o.o.

Udeleženci o konferenci

Povabilu gospoda Petra Ribariča, direktorja Planet GV d.o.o., smo se z veseljem odzvali. A.B.S. Factoring d.o.o. je na Davčno – finančni konferenci 2017 nastopil kot sponzor dogodka s strokovnim predavanjem na temo faktoringa. Naš cilj je bil predvsem, da udeležencem, številnim kompetentnim in strokovnim posameznikom, približamo vedno bolj pomembno vlogo faktoringa, ki v mednarodnem poslovanju predstavlja cca. 10 % GDP Evropske Unije, pri uspešnem poslovanju doma in v tujini ter v nadaljevanju tudi Skupino A.B.S., največjo zasebno (nebančno) faktoring skupino v EU. Udeležba na dogodku je bila za nas nedvomno koristna, saj pričakujemo, da bomo s posameznimi podjetji okrepili ali sklenili nova partnerstva, ki bodo ustvarila pozitivne učinke v poslovanju strank in A.B.S. SL. Seveda se bomo konference udeleževali tudi v prihodnje.
Dejan Barbutovski Direktor, A.B.S. Factoring d.o.o.
Davčno finančna konferenca na edinstven način združuje znanja, izkušnje in poglede na ključna vprašanja stroke. Je prostor za izmenjavo rešitev na izzive davčno finančne industrije. Aktualna vsebina, dinamični predavatelji in prijetno vzdušje so temelj za vključevanje udeležencev v razpravo. Čas, ki ga preživimo na konferenci je dragocen, ker se lahko osredotočimo na iskanje možnosti za sodelovanje, še zlasti pa na utrjevanje povezav z drugimi udeleženci.
Irma Gubanec Članica Uprave, Luka Koper, d.d.
Počutje na Davčno-finančni konferenci 2017 je bilo odlično. Razlog je preprost, na dogodkih Planeta GV se počutim zelo domače iz več razlogov: teme, prezentacije oz. predavanja so bili koristne, atraktivne in zelo zanimive, predvsem finančni sklop; na dogodku sem spoznal potencialne poslovne partnerje, skratka konferenca za nove poslovne priložnosti. Obisk konference zelo priporočam vsakemu strokovnjaku, ki je povezan z finančnim-davčnim področjem.Planet GV sprejemam kot poslovnega partnerja, s katerim bomo tudi v prihodnje skupaj krepili vrednost finančne funkcije v uspešnih slovenskih podjetjih.
Mag. Črtomir Časar sodni cenilec, BV Finančna Skupina d.o.o.
Davčno-finančno konferenco obiskujem redno že vrsto let, ker nam udeležencem vedno postreže z trenutno aktualnimi davčno-finančnimi novostmi in vsebinami v gospodarstvu. Teme so vedno strokovno izpeljane z odličnimi strokovnjaki na svojem področju, tudi skozi primere dobrih poslovnih praks ter zanimivih okroglih miz. Predvsem pa mi je všeč sproščeno in prijetno vzdušje, saj tako hitreje poteka izmenjava izkušenj in mnenj iz našega področja. Mislim, da tu vsak najde odgovore oz. rešitve na morebitne svoje dileme iz stroke kot tudi priložnost graditve novih poslovnih vezi. Konferenca definitivno združuje in krepi vezi strokovnjakov iz davčno –finančne stroke. Priporočam vsem, ki še razmišljajo o obisku.
Klaudija Javornik Accounting and Finance Manager, Adacta d.o.o.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 4270 - (matična št. plačnika).


Utrinki z Davčno-Finančne Konference 2017