Davčno finančna konferenca 2018


18. IN 19. OKTOBER 2018

DNIURMINUTSEKUND

Hotel Habakuk, dvorana Turner, Maribor


Povezovanje aktualnih davčnih, finančnih in računovodskih novosti ter vsebin

Želite imeti:

* prave informacije o davčnih novostih;

* odgovore na računovodske dileme;

* aktualne informacije o finančnih priložnostih;

* uporabne digitalne storitve, ki bodo skozi finančne podatke pomagale pri vodenju procesov v podjetju?


Potem nikar ne čakajte in se nam pridružite na tradicionalni 18. Davčno-Finančni Konferenci, ki vam na enem mestu ponuja pregled novosti, zanimivosti in dobrih praks z davčnega, računovodskega, finančnega področja in področja nadzorovanja ter vodenja procesov v podjetju skozi finančne podatke ob pomoči digitalnih storitev.

Vabljeni v vrhunsko družbo!


Shranite si datum 18. in 19. oktober 2018!

Shranite si datum 18. in 19. oktober 2018!

Program konference

Na letošnji Davčno-Finančni Konferenci boste spoznali aktualne in praktične novosti znotraj 4 vsebinskih sklopov: Davki, finance, računovodstvo in kontroling. Predstavljeni bodo tudi primeri iz prakse, ob zaključku pa bo potekala okrogla miza, ki bo osvetlila, kako vlogo finančno-računovodske funkcije v organizaciji vidijo vodilni.

18. OKTOBER, ČETRTEK
08:00-09:00

Prihod in prijava udeležencev

09:00-09:15

Otvoritev konference

DAVKI

09:15-09:40

Upoštevanje vplačil družbenika v kapitalske rezerve družbe ob prodaji poslovnega deleža
Mag. Joži Češnovar, odvetnica, Jerman & Bajuk d.o.o.

Naknadna vplačila so institut korporacijskega prava, ki omogoča fleksibilnejše lastniško financiranje družbe s strani družbenika. Ker naknadna vplačila ne zvišujejo osnovnega kapitala družba, družbenik pa ne pridobi dodatnih korporacijskih upravičenj, se, po trenutni davčni praksi, znesek tega vplačila družbeniku, ki proda poslovni delež, ne všteva v nabavno vrednost kapitala. S tem se ob prodaji poslovnega deleža obdavčuje kapitalski dobiček, ki ga družbenik ekonomsko ni dosegel. Enako velja tudi za druga družbenikova vplačila v kapitalske rezerve družbe. Vrhovno sodišče je kot pomembno pravno vprašanje opredelilo vprašanje: »Ali se naknadna vplačila, ki jih družba z omejeno odgovornostjo evidentira na postavki lastnega kapitala v okviru kapitalskih rezerv, vštevajo v vrednost kapitala ob pridobitvi (po prvem odstavku 98. člena ZDoh-2) za namene ugotavljanja davčne osnove po prvem odstavku 97. člena ZDoh-2 in za odmero dobička iz kapitala (po poglavju 6.3 ZDoh-2)?« in zato dopustilo revizijo s tem v zvezi. Odločitev Vrhovnega sodišča bo dokončno odgovorila na vprašanje, ali gre za zmotno razlago prava ali pa za ekonomsko nelogičen zakon.

09:40-10:05

Novosti na področju DDV v letu 2019
Mag. Tamara Prezelj, dvačna svetovalka, Hermiona d.o.o.

10:05-10:30

Davčni odtegljaji pri transkacijah s tujino
Petra Mlakar, davčna svetovalka

Poslovanje s tujino prinaša s sabo tudi davčni vidik, ki se ga včasih čisto premalo zavedamo. Države so za zaščito domačega vira davščin uvedle t.i. davčni odtegljaj (withholding tax), s katerim obdavčujejo določena plačila iz države. Takšna obdavčitev za udeleženca v mednarodnem poslovanju pomeni, da mora ob določenih izplačilih v tujino obračunati in plačati davčni odtegljaj in hkrati, da ob prejemu odločenega plačila izplačevalec za prejemnika v tujini obračuna in plača ta davčni odtegljaj.
V prispevku bomo preverili, katere so tiste transakcije, ki ob izplačilu iz Slovenije zapadejo v davčni odtegljaj, kakšna je stopnja tega davka, kje se pri izplačilih pojavi oprostitev davka po Direktivah Sveta EU 2011/96/EU in 2003/49/ES ter kje oprostitev oziroma znižana davčna stopnja po Sporazumu (konvencije) o izogibanju dvojne obdavčitve. Smiselno enako bomo preverili tudi pri prejemu plačil teh transakcij iz tujine.

10:30-11:00

Odmor za kavo in druženje

11:00-11:25

Vpliv povezanih oseb na davčno obravnavo normirancev (pavšalistov)
Mag. Tanja Kaltnekar, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o.

Z letom 2018 so v veljavo stopila nekoliko spremenjena pravila za vse tiste, ki koristijo status normirancev skladno z določbami Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Čeprav spremembe na prvi pogled niso velike, natančno branje pokaže, da dopolnitve niso ravno nedolžne, sploh za tiste normirance, ki sodelujejo s povezanimi osebami. V prispevku se bomo osredotočili na definicijo povezanih oseb z vidika normirancev in s tem povezanih pravil za vstop in obstoj v sistemu normirancev. Preverili bomo kakšna izhodišča je za presojo povezanosti doslej podal davčni organ in katera merila so lahko pomembna, ko se odločamo, ali se prometi posameznih udeležencev pri poslovanju seštevajo ali ne.

11:25-11:50

Davčni vidik poslovanja s kriptovalutami
Mira Roppa, spec. dav. svet., davčna svetovalka, Aliter d.o.o.

Kriptovalute in fizične osebe – kaj je obdavčeno z dohodnino in kaj ni? Kdaj govorimo pri fizičnih osebah o dejavnosti in kdaj o drugih dohodkih?
Prejemanje plačil drugih vrst dohodkov v kriptovalutah.
Obdavčitev pravnih oseb pri trgovanju in rudarjenju kriptovalut.

11:50:12:15

Davčni vidik napotitve delavcev na delo v tujino
Mag. Sabina Lamut, davčna svetovalka, LamutS d.o.o.

Davčna obravnava dohodkov napotenih delavcev je odvisna od delovno pravne zakonodaje, za katero je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za ugotovitev pravilne davčne obravnave je tako potrebno upoštevati informacijo napotitve na delo v tujino z namenom pravilne opredelitve med službeno potjo in napotitvijo ter pri navedenem upoštevati okoliščine posameznega primera. V nadaljevanju je potrebno ugotoviti pravilno zavarovalno podlago napotenega delavca, za katerega je delodajalec dolžan pridobiti potrdilo A1 po 12. ali 13. členu Uredbe ES 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ali pa za napotene na delo v tretje države. Poleg zavarovalne podlage vpliva na davčno obravnavo dohodkov ugotovitev, kje se zaposlitev dejansko izvaja, bistvena pa je tudi časovna komponenta in sicer v delu pravilne obravnave stroškov povezanih z delom. Povsem nejasna je v praksi pravilna delitev dohodkov pri izvedbi poročanja preko obrazcev iREK in sicer v primeru začetka napotitve sredi meseca, saj postopkovnih pravil glede izvedbe pravilnega poročanja žal ni predpisanih.

12:15-13:40

Kosilo

13:40-14:05

Primerjava obdavčitev v Sloveniji, v BIH, na Hrvaškem in v Srbiji
Mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije Denar

Slovenski davčni sistem je naravnan na čim višje obdavčenje tistih, ki zaslužijo ali ustvarijo več. To je politično normalna poteza, saj teh davčnih zavezancev ni veliko in ne morejo vplivati na izid volitev. Še posebej mi, nepremišljeno in populistično, deluje predlog, da bo politika davčno razbremenila najproduktivnejše in razvojno najpomembnejše kadre. Kaj je to, kdo so to in kako jih bodo vgradili v dohodninski sistem? Zato je primerjava obdavčitev v Sloveniji, v BiH, na Hrvaškem in v Srbiji, ena od možnih oblik širitve obzorja pripravljavcem slovenske davčne zakonodaje. Davkoplačevalci si želimo nižje davke za vse in ne le za določene posameznike. Davčna zakonodaja mora stimulirati delo in zaslužek, ne pa nedelo in črpanje socialnih transferjev. Pri davkoplačevalci mora vzpodbujati željo, da ustvarijo čim višje prihodke ali dohodke, da se po zakonsko določeni obdavčeni poti, povzpnejo v najvišji davčni razred, kjer jih čaka najnižja obdavčitev. V kombinaciji s to primerjavo vam bomo predstavili možno obliko davčne reforme, ki bi lahko bila dovolj stimulativna za slovenske davkoplačevalec in tuje vlagatelje. Od slušateljev pa pričakujemo, da se bodo aktivno vključili v razpravo.

14:05-14:30

Katera davčna reforma bi bila boljša za Slovenijo?
Mag. Ivan Simič, odgovorni urednik revije Denar

Slovenski davčni sistem je naravnan na čim višje obdavčenje tistih, ki zaslužijo ali ustvarijo več. To je politično normalna poteza, saj teh davčnih zavezancev ni veliko in ne morejo vplivati na izid volitev. Še posebej mi, nepremišljeno in populistično, deluje predlog, da bo politika davčno razbremenila najproduktivnejše in razvojno najpomembnejše kadre. Kaj je to, kdo so to in kako jih bodo vgradili v dohodninski sistem? Zato je primerjava obdavčitev v Sloveniji, v BiH, na Hrvaškem in v Srbiji, ena od možnih oblik širitve obzorja pripravljavcem slovenske davčne zakonodaje. Davkoplačevalci si želimo nižje davke za vse in ne le za določene posameznike. Davčna zakonodaja mora stimulirati delo in zaslužek, ne pa nedelo in črpanje socialnih transferjev. Pri davkoplačevalci mora vzpodbujati željo, da ustvarijo čim višje prihodke ali dohodke, da se po zakonsko določeni obdavčeni poti, povzpnejo v najvišji davčni razred, kjer jih čaka najnižja obdavčitev. V kombinaciji s to primerjavo vam bomo predstavili možno obliko davčne reforme, ki bi lahko bila dovolj stimulativna za slovenske davkoplačevalec in tuje vlagatelje. Od slušateljev pa pričakujemo, da se bodo aktivno vključili v razpravo.

14:30-15:00

Odmor za kavo in druženje

FINANCE

15:00-15:25

Nove priložnosti financiranja poslovanja v letu 2019
Mag. Sibil Svilan, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.

15:25-15:50

Kako nas vidijo mediji?

Karel Lipnik, Delo d.d.

15:50-16:15

Planiranje likvidnosti v povezavi z uvoznimi in izvoznimi aktivnostmi - praktični primer *

16:15-16:40

Kako se zavarovati pred tržnimi tveganji?
Jernej Doles, Omega Finance, d.o.o.

Tržna tveganja so prav gotovo ena od najbolj raziskanih finančnih tveganj. Na žalost pa se teorija preredko uporablja tudi v praksi. Številni primeri podjetij in bank, ki so propadli zaradi prevelike izpostavljenosti tovrstnim tveganjem, so pogosto podrobno analizirani v finančnih časopisih. Toda, ali se lahko to pripeti tudi nam? Smo sploh pripravljeni na neugodne scenarije, kot so hitra rast obrestnih mer, padec cen delnic in obveznic ali sprememba cen surovin? Pridružite se nam na predstavitvi in pogledali si bomo praktične načine in instrumente za zavarovanje tržnih tveganj.

16:40-17:05

Reševanje sporov – od nočne more do poslovne priložnosti
Katarina Kresal, Evropski center za reševanje sporov

Gospodarski spori dokazano povzročajo škodo podjetjem, največkrat v obliki izgube časa in denarja. Vprašanje kako reševati spore je torej za podjetja pomembno poslovno vprašanje in nikakor ne bi smelo biti prepuščeno (zgolj) pravnikom. S pravo strategijo reševanja sporov, ki uvaja tudi uporabo različnih zunajsodnih postopkov reševanja sporov, lahko podjetja spore iz nočne more spremenijo v poslovno priložnost.

20:30

Večerna zabava

19. OKTOBER, PETEK
08.30-9.00

Sprejem udeležencev

RAČUNOVODSTVO

09:00-09:25

Novi MSRP 16 o najemih – vpliv na kazalnike poslovanja in obdavčitev (veljava s 1.1.2019)
Primož Kovačič, Ernst & Young d.o.o.

MSRP 16 Najemi bo od najemnikov zahteval pripoznavanje sredstev in obveznosti za večino najemov, kar bo imelo pomembne posledice na financiranje in delovanje družb, ki so do sedaj, v skladu z MRS 17, sredstva najemala s poslovnimi najemi. Najemniki bodo imeli enoten računovodski model za vse najeme, z določenimi izjemami. MRSP 16 Najemi bo posredno oziroma neposredno vplival na številne aktivnosti in funkcije v podjetju, vključujoč nabavno, računovodsko, informacijsko in finančno. Prispevek bo namenjen predstavitvi in diskusiji naslednjih tem:

• spremembe med MRS 17 in MSRP 16
• izjeme, ki so dovoljene oz. izvzete iz MSRP 16 oz. imajo poenostavljeno obravnavo
• določila MSRP 16 ob prehodu na novi standard
• določanje diskontnega faktorja.

09:25-09:45

Knjiženje kriptovalut in ICO izdaj *

09:45-10:05

Zahtevnejši primeri konsolidacije računovodskih izkazov

Mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.

10:05-10:25

Računovodsko-finančne posebnosti v javnih službah in v infrastrukturnih podjetjih *

10:25-10:45

Kriteriji in časovni okvir nastanka poslovnega dogodka za pripoznavanje v računovodskih izkazih
Damjan Ahčin, KPMG Poslovno svetovanje d.o.o.

Od 1.1.2018 dalje velja novi MSRP 15 Prihodki od pogodb s kupci. Poznate vseh 5 korakov potrebnih za pripoznanje poslovnega dogodka v računovodskih izkazih? Zakaj je pomembno pravočasno komunicirati učinke novega standarda z lastniki, bankami, zaposlenimi?

10:45-11:30

Odmor s prigrizkom

KONTROLING

11:30-12:00

Kontroling v praksi s poudarkom na poslovno-izidnih enotah
Irena Debeljak, Intersport ISI, d.o.o.

12:00-12:25

Pomen ključnih kazalnikov poslovanja za različne deležnike
Andreja Cedilnik, Sava Re, d.d.

12:25-12:50

Priložnosti za kontroling v industriji 4.0 *

12:50-13:15

Procesno informacijski vidik kontrolinga
Andrija Derežić, CIO United Group

13:15-13:45

Odmor za kavo in druženje

FINANCE

13:45-13:55

Aktualna ponudba poslovne banke pri financiranju rasti in poslovanja

Blaž Brodnjak, NLB, d.d.

13:55-14:05

Prispevek bo najavljen naknadno. *

14:05-14:30

OKROGLA MIZA:
Pogled vodilnih na vlogo finančno-računovodske funkcije v organizaciji

Sodelujoči *:
Blaž Brodnjak, NLB, d.d.
Nataša Luša, Delo, d.d.

14:30

Zaključek konference

Predavateljska zasedba bo objavljena naknadno.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

Komu je Davčno-Finančna konferenca namenjena?

Davčno-finančna konferenca vsako leto ponuja priložnost tudi za druženje in mreženje v družbi več kot 100 strokovnjakov z različnih področij Slovenije.

Pridite v odlično družbo, ki ponuja priložnost za strokovno izmenjavo mnenj, gradnjo novih vezi in poznanstev tako v okviru strokovnih predavanj, diskusij kot tudi v nekoliko bolj sproščenem vzdušju med odmori in ob večernem druženju.

Davčno-Finančna konferenca vas pričakuje!

Predavatelji

 
Mag. Joži Češnovar

Odvetnica, partnerica, Jerman & Bajuk d.o.o.

Je magistrica davčnega prava, ki 17 let deluje na področju davčnega svetovanja, sprva v okviru mednarodne korporacije KPMG, kasneje pa v svetovalni družbi Jerman&Bajuk d.o.o. Je samostojna odvetnica in partnerica družbe Jerman&Bajuk d.o.o.

Je tudi avtorica več člankov s področja davčnega prava in večkratna predavateljica na davčnih šolah in konferencah.

 
Petra Mlakar

Univ. dipl. ekon., samostojna davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o.

Izkušnje na področju davčnega svetovanje je pridobivala tudi v mednarodni svetovalni družbi Deloitte & Touche, kjer je vodila Oddelek za davčno svetovanje. Opravlja storitve davčnega svetovanja s področja dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb.

Sodeluje in svetuje tudi pri projektih statusnih preoblikovanj družb ter opravlja skrbne davčne preglede. Sodeluje v davčnih postopkih zoper davčne zavezance in opravlja davčne preglede pri pravnih osebah. Predava na seminarjih z davčno in finančno tematiko. V letu 2000 je opravila strokovni izpit po predlogu smernice EU o zaščiti in strokovnem imenu davčnega svetovalca pri Davčno finančno raziskovalnem inštitutu v Mariboru. Istega leta ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčni svetovalec. Bila je tudi predsednica Društva davčnih svetovalcev Slovenije ter predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. V letu 2013 je pridobila Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. je članica Sekcije davčnih svetovalcev pri Davčno-izobraževalnem inštitutu.

 
Mag. Tanja Kaltnekar

Davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o.

Po izobrazbi je magistra ekonomije, ki se z davčnim svetovanjem ukvarja že več kot petnajst let. Zaposlena je kot vodja davčnega oddelka pri družbi Simič & partnerji d.o.o. in je odgovorna za svetovanje pravnim in fizičnim osebam.

Strokovna področja, ki jih pokriva, so davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnina in davek na dodano vrednost. Bogate izkušnje ima še na področju vodenja davčno inšpekcijskih postopkov, sodeluje tudi pri statusnih preoblikovanjih družb in pri skrbnih davčnih pregledih. Ob tem je tudi avtorica številnih člankov z davčnega področja, ki jih objavlja v strokovnih revijah. Poleg tega davčno tematiko predava na delavnicah, strokovnih srečanjih in seminarjih ter je članica Sekcije davčnih svetovalcev pri Davčno-izobraževalnem inštitutu.

 
Mira Roppa

Spec.davč.svet., samostojna davčna svetovalka, Aliter d.o.o.

Je samostojna davčna svetovalka, ki deluje v okviru svoje družbe Aliter d.o.o. ter sodeluje tudi z drugimi svetovalnimi družbami. Na področju davčnega svetovanja deluje že več kot 15 let. Je avtorica številnih ter uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih.

Kot predavateljica je sodelovala na že več kot 150 seminarjih, konferencah, davčnih šolah,… Ima zaključen podiplomski študij in s tem pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru). Je univerzitetna diplomirana ekonomistka, specialistka za davek od dohodkov pravnih oseb, preventivnih davčnih pregledov, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, dohodnine in računovodstva ter nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih.

 
Mag. Sabina Lamut

Davčna svetovalka, LamutS d.o.o.

Je magistrica znanosti s področja davčnega prava, davčna svetovalka z licenco ZDSS. Zaposlena je v družbi LamutS d.o.o. in ima dolgoletne izkušnje na področju računovodskega in davčnega svetovanja. Je predavateljica na Inštitutu za računovodstvo in sodeluje pri izvajanju številnih izobraževalnih programov.

V letu 2009 je bila s strani Ministrstva za pravosodje po uspešno opravljenem izpitu in zaprisegi, imenovana za sodno izvedenko za področje Ekonomija – davki. Kot sodna izvedenka sodeluje s sodišči z izdelavo izvedenskih mnenj (pisnih in ustnih, podanih na obravnavah) in hkrati z izdanimi izvedenskimi mnenji pomaga strankam pri reševanju njihovih problemov v izvensodnih poravnavah, kot tudi pri reševanju davčne problematike strank pri njihovem poslovanju.

 
Mag. Ivan Simič

Davčni svetovalec in odgovorni urednik revije DENAR

Je dolgoletni davčni svetovalec, nekdanji generalni direktor Davčne uprave Republike Slovenije in Srbije, dvakratni predsednik IOTA – Intra-Evropskega združenja davčnih uprav.

Deset let (2006 do 2016) je bil po izboru uporabnikov spletnega portala Tax-fin-lex razglašen za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v Sloveniji«. Leta 2013 je bil razglašen tudi za »najuglednejšega davčnega strokovnjaka v jugovzhodni Evropi« ter za reformatorja leta 2013 v srbski državni upravi.

 
Jernej Doles

Direktor, Omega Finance, d.o.o.

Svoje vedenje o financah in bančništvu že več kot dvajset let posreduje drugim na različnih izobraževanjih in konferencah v Sloveniji in tujini. Je direktor in izvajalec večine izobraževalnih programov podjetja Omega Finance, d.o.o.

Dolga leta je praktično trgoval z različnimi finančnimi instrumenti, kar mu je pomagalo pri razumevanju njihove logike, logike delovanja finančnega sistema in pri razumevanju tveganj, ki so prisotna na finančnih trgih. Pripomogel je k uvajanju in praktični uporabi najrazličnejših izvedenih finančnih instrumentov v slovensko finančno prakso.

 
Katarina Kresal

Odvetnica in ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov

Odvetnica in ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov

 
Primož Kovačič

Associate Partner, Ernst & Young Slovenja

Je Associate Partner v družbi Ernst & Young Slovenja in deluje znotraj skupine, ki opravlja revizije družb v finančnem sektorju. Ima več kot deset let izkušenj na področju revidiranja kompleksnih zavarovalniških in bančnih skupin in svetovanja različnim finančnim in drugim družbam.

 
Damjan Ahčin

FCCA, KPMG Slovenija, d.o.o.

Zadnjih 10 let je zaposlen v mednarodnem podjetju KPMG, kjer sem med drugim zadolžen za vodenje zahtevnejših projektov revidiranja računovodskih izkazov in svetovanje naročnikom, tudi pri implementaciji novih MSRP standardov.

Med drugim je sodeloval pri implementaciji MSRP 15 Prihodki od pogodb s kupci v veliki slovenski skupini.

 
Mag. Melita Kolbezen

Direktorica podjetja Advico d.o.o.

Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.

Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 
Blaž Brodnjak

Predsednik uprave NLB

V zadnjih letih je kot član deloval v nadzornih svetih enajstih bančnih, treh zavarovalnih in ene proizvodne družbe. Od novembra lani je tudi predsednik Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije (ZBS).

Leta 1998 je diplomiral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2009 pa je z odliko zaključil MBA študij na IEDC - Poslovni šoli Bled. Leta 2012 je postal član uprave NLB, pristojen za področje poslovanja z velikimi podjetji, bančništvo na drobno in privatno bančništvo. Od leta 2016 dalje je predsednik uprave.

Do konca leta 2012 je dve leti deloval kot vodja divizije za poslovanje z gospodarskimi družbami in javnim sektorjem v skupini Hypo Alpe-Adria v Celovcu. Pred tem je bil dobro leto pooblaščenec uprave Zavarovalnice Triglav, še prej pa štiri leta član uprave BAWAG banke d.d. Od leta 2003 do 2005 je vodil poslovanje z gospodarskimi družbami v Raiffeisen banki d.d., med letoma 2001 in 2003 pa oddelek poslovanja s srednje velikimi podjetji v takratni Bank Austria Creditanstalt d.d. (sedanji Unicredit banki d.d.). Tam je leta 2000 pričel bančno, v družbi Publikum pa leta1998 poslovno pot.

Predavateljska zasedba bo objavljena naknadno.

Programski odbor konference:

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec in odgovorni urednik revije Denar

mag. Melita Kolbezen, direktorica podjetja Advico d.o.o.

mag. Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV d.o.o.

Udeleženci o konferenci

Povabilu gospoda Petra Ribariča, direktorja Planet GV d.o.o., smo se z veseljem odzvali. A.B.S. Factoring d.o.o. je na Davčno – finančni konferenci 2017 nastopil kot sponzor dogodka s strokovnim predavanjem na temo faktoringa. Naš cilj je bil predvsem, da udeležencem, številnim kompetentnim in strokovnim posameznikom, približamo vedno bolj pomembno vlogo faktoringa, ki v mednarodnem poslovanju predstavlja cca. 10 % GDP Evropske Unije, pri uspešnem poslovanju doma in v tujini ter v nadaljevanju tudi Skupino A.B.S., največjo zasebno (nebančno) faktoring skupino v EU. Udeležba na dogodku je bila za nas nedvomno koristna, saj pričakujemo, da bomo s posameznimi podjetji okrepili ali sklenili nova partnerstva, ki bodo ustvarila pozitivne učinke v poslovanju strank in A.B.S. SL. Seveda se bomo konference udeleževali tudi v prihodnje.
Dejan Barbutovski Direktor, A.B.S. Factoring d.o.o.
Davčno finančna konferenca na edinstven način združuje znanja, izkušnje in poglede na ključna vprašanja stroke. Je prostor za izmenjavo rešitev na izzive davčno finančne industrije. Aktualna vsebina, dinamični predavatelji in prijetno vzdušje so temelj za vključevanje udeležencev v razpravo. Čas, ki ga preživimo na konferenci je dragocen, ker se lahko osredotočimo na iskanje možnosti za sodelovanje, še zlasti pa na utrjevanje povezav z drugimi udeleženci.
Irma Gubanec Članica Uprave, Luka Koper, d.d.
Počutje na Davčno-finančni konferenci 2017 je bilo odlično. Razlog je preprost, na dogodkih Planeta GV se počutim zelo domače iz več razlogov: teme, prezentacije oz. predavanja so bili koristne, atraktivne in zelo zanimive, predvsem finančni sklop; na dogodku sem spoznal potencialne poslovne partnerje, skratka konferenca za nove poslovne priložnosti. Obisk konference zelo priporočam vsakemu strokovnjaku, ki je povezan z finančnim-davčnim področjem.Planet GV sprejemam kot poslovnega partnerja, s katerim bomo tudi v prihodnje skupaj krepili vrednost finančne funkcije v uspešnih slovenskih podjetjih.
Mag. Črtomir Časar sodni cenilec, BV Finančna Skupina d.o.o.
Davčno-finančno konferenco obiskujem redno že vrsto let, ker nam udeležencem vedno postreže z trenutno aktualnimi davčno-finančnimi novostmi in vsebinami v gospodarstvu. Teme so vedno strokovno izpeljane z odličnimi strokovnjaki na svojem področju, tudi skozi primere dobrih poslovnih praks ter zanimivih okroglih miz. Predvsem pa mi je všeč sproščeno in prijetno vzdušje, saj tako hitreje poteka izmenjava izkušenj in mnenj iz našega področja. Mislim, da tu vsak najde odgovore oz. rešitve na morebitne svoje dileme iz stroke kot tudi priložnost graditve novih poslovnih vezi. Konferenca definitivno združuje in krepi vezi strokovnjakov iz davčno –finančne stroke. Priporočam vsem, ki še razmišljajo o obisku.
Klaudija Javornik Accounting and Finance Manager, Adacta d.o.o.

Kotizacija in prijava

ZGODNJA PRIJAVA DO 15.9.2018
360 €

Zgodnja prijava velja ob prijavi in plačilu do 15.9.2018 in vključuje:- dva dneva vrhunskih predavanj in diskusij

- kosilo (prvi dan) in pogostitve med odmori

-večerno druženje

-e-gradivo.V ceno ni vključen DDV.

Popusti se ne seštevajo.

REDNA KOTIZACIJA
390 €

Redna prijava vključuje:- dva dneva vrhunskih predavanj in diskusij

- kosilo (prvi dan) in pogostitve med odmori

-večerno druženje

-e-gradivo.
V ceno ni vključen DDV.

Popusti se ne seštevajo.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 4270 - (matična št. plačnika).


Utrinki z Davčno-Finančne Konference 2017